Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół – 14.05.2020 r.

Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół – 14.05.2020 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 2020 roku (https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji), Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu informuje:

 • od dnia 25 maja 2020 roku wznawiamy funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 14  oraz klas I – III w Szkole Podstawowej nr 8. Oddziały będą otwarte dla wszystkich dzieci i uczniów, których rodzice zgłoszą potrzebę opieki.

Zasady organizacyjne:

– w przypadku małej ilości dzieci prowadzone będą zajęcia łączone (z zachowaniem wymogów sanitarnych i epidemiologicznych) pod opieką wyznaczonego nauczyciela (nie zawsze będzie to wychowawca danej klasy),

– obowiązkiem placówki jest prowadzenie zajęć opiekuńczych, jednak w przypadku wysokiej frekwencji uczniów realizowane będą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,

– obowiązkiem nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III jest nadal prowadzenie zajęć z nauczania zdalnego (dla dzieci i uczniów pozostających w domach rodzinnych),

– po zakończeniu zajęć opiekuńczych planowane jest otwarcie świetlicy szkolnej zapewniającej opiekę nad dziećmi,

– planuje się uruchomienie kuchni szkolnej przygotowującej posiłki dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III uprawnionych do korzystania z obiadów,

– internat szkolny pozostaje zamknięty,

– w czasie pobytu dzieci i uczniów klas I-III realizowane będą zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, niezbędne do ich prawidłowego rozwoju:

 • terapia logopedyczna,
 • terapia metodą Integracji Sensorycznej,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne (dla uczniów autystycznych),
 • zajęcia z zakresu alternatywnej komunikacji AAC.

– od dnia 18 maja 2020 r, Stowarzyszenie PSONII w Jarosławiu uruchamia ponownie usługi dowozu dzieci do placówek kształcenia.

 • od dnia 25 maja 2020 roku wznawiamy realizację zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wszystkich uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zasady organizacyjne:

– zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone będą wyłącznie dla grupy uczniów wymienionych powyżej,

– za zajęcia rewalidacyjne oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, niezbędnych dla prawidłowego rozwoju dzieci uznaje się:

 • terapię logopedycznę,
 • terapię metodą Integracji Sensorycznej,
 • rehabilitację ruchową,
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne (dla uczniów autystycznych),
 • zajęcia z zakresu alternatywnej komunikacji AAC.

– zostanie opracowany nowy rozkład zajęć rewalidacyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którego nadrzędnym celem będzie ujęcie zajęć realizowanych z danym uczniem w optymalnej ilości w czasie pobytu na terenie placówki,

– uczniowie, którzy będą uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nie są uprawnieni do korzystania z opieki świetlicy szkolnej oraz spożywania posiłków przygotowywanych w placówce,

– internat szkolny pozostaje zamknięty,

– zgodnie z opracowanymi zasadami sanitarnymi do budynków placówki będą wpuszczani wyłącznie uczniowie, rodzice lub opiekunowie oczekują na swoje dzieci na zewnątrz obiektów szkolnych.

 • od dnia 25 maja 2020 roku wprowadza się możliwość prowadzenia konsultacji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  klasy VIII szkoły podstawowej, mających przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.

Zasady organizacyjne:

– konsultacje prowadzone będą z przedmiotów kształcenia: j. polski, matematyka, j. angielski, przez nauczycieli uczących tych przedmiotów w klasie VIII szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

– konsultacje prowadzone będą w terminach i pomieszczeniach ustalonych przez Dyrekcję Ośrodka,

– zalecane jest forma konsultacji indywidualnych lub w małych liczebnie grupach uczniów,

– terminy konsultacji zostaną przekazane uczniom przez wychowawcę klasy oraz zamieszczone na stronie internetowej OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu,

– obowiązkiem ucznia lub jego rodzica jest zgłoszenie do wychowawcy klasy lub sekretariatu szkolnego udziału w konsultacji i zapisanie się na konsultacje,

– uczniowie, którzy będą uczestniczyć w konsultacjach, nie są uprawnieni do korzystania z opieki świetlicy szkolnej oraz spożywania posiłków przygotowywanych w placówce,

– internat szkolny pozostaje zamknięty,

– zgodnie z opracowanymi zasadami sanitarnymi do budynków placówki będą wpuszczani wyłącznie uczniowie, rodzice lub opiekunowie oczekują na swoje dzieci na zewnątrz obiektów szkolnych.

 • od dnia 1 czerwca 2020 roku wprowadza się konsultacje nauczycieli dla uczniów wszystkich typów szkół, z wszystkich przedmiotów kształcenia.

Zasady organizacyjne:

– celem prowadzonych konsultacji będzie:

 • udzielnie uczniom pomocy w realizacji treści podstawy programowej,
 • wyrównanie braków w wiedzy i umiejętnościach przewidzianych do opanowania, zgodnie z treściami podstawy programowej,
 • wystawienie ocen za pracę zdalną (w przypadku braku wcześniejszych możliwości przesłania efektów pracy ucznia),
 • bezpośrednie sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów,
 • stworzenie uczniom możliwości uzyskania oceny klasyfikacyjnej – rocznej wyższej niż przewidywana.

– konsultacje prowadzone będą w terminach i pomieszczeniach ustalonych przez Dyrekcję Ośrodka,

– zalecane jest forma konsultacji indywidualnych lub w małych liczebnie grupach uczniów,

– terminy konsultacji zostaną przekazane uczniom przez wychowawcę klasy oraz zamieszczone na stronie internetowej SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu,

– obowiązkiem ucznia lub jego rodzica jest zgłoszenie do wychowawcy klasy lub sekretariatu szkolnego udziału w konsultacji i zapisanie się na konsultacje,

– uczniowie, którzy będą uczestniczyć w konsultacjach, nie są uprawnieni do korzystania z opieki świetlicy szkolnej oraz spożywania posiłków przygotowywanych w placówce,

– internat szkolny pozostaje zamknięty,

– zgodnie z opracowanymi zasadami sanitarnymi do budynków placówki będą wpuszczani wyłącznie uczniowie, rodzice lub opiekunowie oczekują na swoje dzieci na zewnątrz obiektów szkolnych.

ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU

Od dnia 25 maja 2020 roku wznawiamy realizację zajęć dla dzieci w ramach funkcjonowania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Zasady organizacyjne:

– za zajęcia rewalidacyjne, niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci uznaje się:

 • terapię logopedycznę,
 • terapię metodą Integracji Sensorycznej,
 • rehabilitację ruchową,
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne (dla uczniów autystycznych),
 • zajęcia z zakresu alternatywnej komunikacji AAC.

– zostanie opracowany nowy rozkład zajęć, którego nadrzędnym celem będzie ujęcie zajęć realizowanych z danym uczniem w optymalnej ilości w czasie pobytu na terenie placówki,

– zgodnie z opracowanymi zasadami sanitarnymi do budynków placówki będą wpuszczani wyłącznie uczniowie, rodzice lub opiekunowie oczekują na swoje dzieci na zewnątrz obiektów szkolnych.

Informuje się, że wszystkie wymienione powyżej formy zajęć przeprowadzanych z uczniami i klientami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu będą przeprowadzane zgodnie z zalecaniami sanitarnymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jednym z podstawowych warunków przyjęcia ucznia na wymienione powyżej formy zajęć jest odpowiedni stan zdrowia, brak kontaktów z potencjalnymi nosicielami wirusa COVID-19 oraz osobami zakwalifikowanymi do odbywania kwarantanny.

Realizacja treści podstawy programowej w poszczególnych typach szkół będzie odbywać się zdalnie – w dotychczas przyjętej formie organizacyjnej.

Wojciech Głąb

dyr. OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu