Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół – 15.06.2020 r.

Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół – 15.06.2020 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów

Uczniowie szkół funkcjonujących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Informujemy, że na podstawie § 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 z późn. zm.), w związku z obowiązywaniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493 z późn. zm.) Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu w dniu 15.06.2020 roku wydał decyzję o czasowym w okresie 15 – 19 czerwca 2020 r. zawieszeniu zajęć opiekuńczych, dydaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych oraz konsultacji prowadzonych w przedszkolu i szkołach funkcjonujących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Powyższa decyzja dotyczy również funkcjonującego w ramach SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, ze względu na brak możliwości uczestniczenia dzieci w zajęciach organizowanych na odległość.

Decyzja Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych w przedszkolu i szkołach funkcjonujących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu na wykazany powyżej okres czasu, spowodowana jest jest bieżącą sytuacją epidemiczną na terenie powiatu jarosławskiego, w tym wzrastającą liczbą osób zarażonych koronawirusem COVID-19 i wynikającą z tego faktu koniecznością i obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno uczniom, rodzicom i opiekunom prawnym jak również i pracownikom placówki. Działanie to jest uzasadnione w kontekście organizacji w dniach 16-17-18 czerwca 2020 r. egzaminu ósmoklasisty i dążeniem do jego bezpiecznego przeprowadzenia dla uczniów mających do niego przystąpić oraz do osób pracujących w komisji egzaminacyjnej.

Równocześnie informuję, że nadal prowadzone jest nauczanie realizowane w formie on-line, zgodnie z przyjętym w placówce systemem nauczania na odległość.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Głąb

dyr. OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Mozesz udostepnic informacje: