Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół – 20.05.2020 r.

Komunikat Dyrektora OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu do Rodziców i Opiekunów uczniów przedszkola i wszystkich typów szkół – 20.05.2020 r.

Szanowani Państwo Rodzice i Opiekunowie uczniów,

Drodzy uczniowie,

W uzupełnieniu informacji przekazanych Państwu w dniu 14.05.2020 r. Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu informuje, że od dnia 25 maja 2020 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu zostają wznowione następujące formy działalności:

 1. zajęcia opiekuńcze (w przypadku wysokiej frekwencji uczniów zajęcia dydaktyczno-wychowawcze) prowadzone w Przedszkolu nr 14 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II,
 2. zajęcia opiekuńcze (w przypadku wysokiej frekwencji uczniów zajęcia dydaktyczno-wychowawcze) prowadzone w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II,
 3. zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 4. konsultacje indywidualne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II, mających przystąpić do egzaminu ósmoklasisty,
 5. zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju, w ramach funkcjonowania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Ponadto od dnia 01 czerwca 2020 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu wprowadza się konsultacje nauczycieli dla uczniów wszystkich typów szkół, z wszystkich przedmiotów kształcenia, których celem jest udzielnie uczniom pomocy w realizacji treści podstawy programowej.

W celu zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa uczniów, rodziców, opiekunów oraz pracowników placówki z dniem 15 maja 2020 r. wprowadza się w życie Regulamin funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – proszę o zapoznanie się z jego treścią.

Równocześnie informuję, że podstawowym warunkiem przyjęcia ucznia na zajęcia prowadzone w placówce jest:

 1. stan zdrowia ucznia nie wykazujący objawów żadnej choroby,
 2. uczeń nie powinien mieć świadomego kontaktu z osobą chorą na koronawirusa,
  z osobą będącą w izolacji lub z osobą przebywającą na kwarantannie,
 3. wypełnienie i złożenie przez rodzica dziecka Deklaracji uczęszczania dziecka na wybrany rodzaj zajęć – obowiązkowo przy pierwszym przyjęciu dziecka,
 4. sprawdzenie stanu zdrowia ucznia poprzez zmierzenie temperatury ciała w wyznaczonym pomieszczeniu ogólnodostępnym. Brak zgody rodzica na pomiar temperatury dziecka skutkuje nieprzyjęciem dziecka do placówki.

W związku z powyższym informuję, że w czasie pierwszego przyjazdu dziecka do placówki każdy uczeń powinien posiadać wypełnioną i podpisaną przez rodzica Deklarację uczęszczania dziecka na wybrany rodzaj zajęć. W przypadku braku możliwości przygotowania tego dokumentu w warunkach domowych wymagana jest obowiązkowo obecność rodzica/opiekuna prawnego – dotyczy również uczniów dojeżdżających do Ośrodka w ramach usług dowozu.

O ustalonych terminach odbywania zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej informuje rodzica, opiekuna prawnego lub ucznia wychowawca klasy.

W dniach 25 – 29 maja ustala się następujące terminy konsultacji dla uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu:

– 25 maja 2020 r. (poniedziałek):

            –  8.50 – 9.35– matematyka (M. Słowik),

            –  9.40 – 10.25– j. polski (B. Wałczyk),

            –  10.30 – 11.15 – j. angielski (T. Berwisz),

– 27 maja 2020 r. (środa):

            –  8.50 – 9.35– matematyka (M. Słowik),

            –  9.40 – 10.25– j. polski (B. Wałczyk),

            –  10.30 – 11.15 – j. angielski (T. Berwisz)

Udział ucznia w konsultacjach możliwy jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu, przez ucznia lub jego rodzica, do wychowawcy klasy chęci udziału w tej formie wsparcia ucznia i ustaleniu terminu jego realizacji i spełnieniu warunków przyjęcie do placówki określonych powyżej.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Głąb

dyr. SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Regulamin funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – klinij i otwórz

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zachorowania na COVID-19 w czasie przebywania uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu – kliknij i otwórz

Deklaracja uczęszczania dziecka – PRZEDSZKOLE – pobierz

Deklaracja uczęszczania dziecka – SZKOŁA PODSTAWOWA -pobierz

Deklaracja uczęszczania dziecka – ZAJ. REWALIDACYJNE SZKOŁA- pobierz

Deklaracja uczęszczania dziecka – KONSULTACJE DYDAKTYCZNE – pobierz

Deklaracja uczęszczania dziecka – ZAJ. REWALIDACYJNE WOKRO – pobierz