2kk        1kk

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II  w Jarosławiu, to jedyna na terenie Powiatu Jarosławskiego publiczna, specjalistyczna, placówka edukacyjna, w której kształci się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kształcenie w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu daje każdemu dziecku szansę na uczenie się i współpracę z rówieśnikami, którzy mają podobne trudności rozwojowe. Dzięki systematycznie prowadzonej edukacji opartej na programach nauczania obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce, uczniowie Ośrodka nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające im na optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a w przyszłości pracę zawodową. Życzliwa atmosfera pracy, specjalistyczne wsparcie terapeutyczne realizowane w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, przyczyniają się do rozwijania przez naszych uczniów właściwych wzorców zachowania, kompetencji społecznych i emocjonalnych, które w przyszłości pozwolą im prowadzić pomyślne życie społeczne i osobiste.

Uczniom Ośrodka oferujemy najnowocześniejsze formy terapii i rodzaje zajęć rewalidacyjnych, mające na celu wieloaspektowe wspieranie ich rozwoju uczniów takie jak: terapia psycholingwistyczna metodą Tomatis, terapia metodą EEG Biofeedback, Stymulacja Polisensoryczna, terapia Integracji Sensorycznej, dogoterapia, arteterapia, zajęcia rozwijające sprawność ruchową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne, zajęcia z zakresu fizjoterapii, zajęcia na basenie.

Dzięki udziałowi w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej nasi uczniowie mają stworzoną możliwość nabywania nowych wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawy programowe kształcenia oraz intensywnego usprawniania najbardziej deficytowych obszarów funkcjonowania.

Naszym atutem jest możliwość kontynuowania przez ucznia kształcenia w różnych typach szkół, do ukończenia 24-ego roku życia, bez napięcia związanego ze zmianą siedziby szkoły, poznawaniem nowych nauczycieli i adaptacją do nowego zespołu klasowego.

Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Ośrodku to osoby z dużym doświadczeniem, odpowiednimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim z predyspozycjami osobowymi. W swoim rozwoju zawodowym dążą do stałego uczenia się nowych metod, technik, sposobów pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Placówka prowadzi edukację uczniów na następujących poziomach kształcenia:

– PRZEDSZKOLE,

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, szczególną uwagą objęte są działania związane z usprawnianiem i wyrównywaniem deficytów rozwojowych. Wszystkie dzieci objęte są dodatkowym wsparciem terapeutycznym ze strony specjalistów.

– ośmioletnia SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI GIMNAZJUM,

Uczniowie szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi zdobywają wiedzę i umiejętności w czasie zajęć lekcyjnych, mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji na zajęciach pozalekcyjnych. Każdy uczeń objęty jest indywidualnym wsparciem psychologiczno – pedagogicznym.

– trzyletnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

            kierunki kształcenia:

            – kucharz,

            – murarz – tynkarz,

W czasie nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, organizowanego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną oraz podjęcie pracy zawodowej. Mała liczebność klas i grup na zajęciach praktycznych oraz odpowiednio dobrane metody przyczyniają się do wysokiej zdawalności egzaminu zawodowego.

– trzyletnia SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum, którzy posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno – pedagogicznej, kwalifikujące do kształcenia ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężoną lub zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Kształcenie ma charakter wielozawodowy, uczniowie nabywają umiejętności zawodowe zgodnie z ich predyspozycjami oraz dające im możliwość samorealizacji.

Uczniowie wszystkich typów szkół mają możliwość mieszkania w INTERNACIE, który zapewnia im dodatkowe wsparcie i przyczynia się do pełnego rozwoju intelektualnego oraz społecznego. 

Jeśli zastanawiacie się Państwo nad wyborem najlepszej ścieżki kształcenia dla swoich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapraszamy do naszej siedziby:

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II

Jana Pawła II nr 17

37 – 500 Jarosław

tel. 16 6212431

e – mail: sosw@jaroslaw.pl, soswjaroslaw@gmail.com

www. sosw.jaroslaw.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczniów do przedszkola oraz szkół w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  im. Jana Pawła II w Jarosławiu na rok szkolny 2017/2018

Wniosek o przyjęcie ucznia do przedszkola/szkoły

Powiększ tekst Zmniejsz tekst