2kk        1kk

PRZYJĘCIE UCZNIÓW DO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo            

Kształcenie w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu daje każdemu dziecku szansę na uczenie się i współpracę z rówieśnikami, którzy mają podobne trudności rozwojowe. Dzięki systematycznie prowadzonej edukacji opartej na programach nauczania obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce, uczniowie Ośrodka nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające im na optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a w przyszłości pracę zawodową. Życzliwa atmosfera pracy, specjalistyczne wsparcie terapeutyczne realizowane w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, przyczyniają się do rozwijania przez naszych uczniów właściwych wzorców zachowania, kompetencji społecznych i emocjonalnych, które w przyszłości pozwolą im prowadzić pomyślne życie społeczne i osobiste.

Uczniom Ośrodka oferujemy najnowocześniejsze formy terapii i rodzaje zajęć rewalidacyjnych, mające na celu wieloaspektowe wspieranie ich rozwoju uczniów takie jak: terapia psycholingwistyczna metodą Tomatis, terapia metodą EEG Biofeedback, Stymulacja Polisensoryczna, terapia Integracji Sensorycznej, dogoterapia, arteterapia, zajęcia rozwijające sprawność ruchową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne, zajęcia z zakresu fizjoterapii, zajęcia na basenie.

Dzięki udziałowi w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej nasi uczniowie mają stworzoną możliwość nabywania nowych wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawy programowe kształcenia oraz intensywnego usprawniania najbardziej deficytowych obszarów funkcjonowania.

Naszym atutem jest możliwość kontynuowania przez ucznia kształcenia w różnych typach szkół, do ukończenia 24-ego roku życia, bez napięcia związanego ze zmianą siedziby szkoły, poznawaniem nowych nauczycieli i adaptacją do nowego zespołu klasowego.

Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Ośrodku to osoby z dużym doświadczeniem, odpowiednimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim z predyspozycjami osobowymi. W swoim rozwoju zawodowym dążą do stałego uczenia się nowych metod, technik, sposobów pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jeśli zastanawiacie się Państwo nad wyborem najlepszej ścieżki kształcenia dla swoich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapraszamy do naszej siedziby:

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II

ul. Jana Pawła II nr 17

37 – 500 Jarosław

tel. 16 6212431

e – mail: sosw@jaroslaw.pl, soswjaroslaw@gmail.com

www. sosw.jaroslaw.pl

 

OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU

OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU to jedyna na terenie Powiatu Jarosławskiego publiczna, specjalistyczna, placówka edukacyjna, w której kształci i wychowuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Głównym celem placówki jest wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym z poczuciem niezależności i wpływu na własne losy, na miarę ich indywidualnych predyspozycji i możliwości.

Struktura szkół funkcjonujących w placówce pozwala na kontynuowanie przez ucznia nauki na kolejnych poziomach kształcenia, co pozytywnie wpływa na zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa i stabilizacji oraz dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. Na każdym poziomie kształcenia praca z uczniem opiera się na Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy dzieci i młodzież do następujących form kształcenia i szkół:

Oferta edukacyjna Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu skierowana jest również do uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera. Ścieżka kształcenia dla tych uczniów jest dobierana indywidualnie, z uwzględnieniem ich poziomu funkcjonowania i oczekiwań edukacyjnych.

W każdym typie szkoły, praca nauczycieli i wychowawców, wspierana jest przez terapeutów i specjalistów, którzy otaczają dzieci i młodzież indywidualnym wsparciem psychologicznym i pedagogicznym oraz  prowadzą specjalistyczne zajęcia terapeutyczne między innymi z zakresu Integracji Sensorycznej, Stymulacji Polisensorycznej, EEG Biofeedback, Metody Psycholingwistycznej Tomatis, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapii, dogoterapii, arteterapii, zajęć rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne.

Podczas nauki szkolnej uczniowie wszystkich typów szkół mają możliwość mieszkania w INTERNACIE. W ciepłej i rodzinnej atmosferze internatu wychowankowie wdrażani są do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, działania w zespole rówieśników, rozwijania poczucia odpowiedzialności oraz właściwej organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań oraz ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych.

Podczas pobytu w internacie wychowanek ma możliwość udziału w różnych formach integracji ze środowiskiem lokalnym, udziału w działalności kulturalnej i rozrywkowej  miasta i powiatu jarosławskiego oraz różnych formach turystyki.

Dla wychowanków pochodzących z rodzin o niskich dochodach, pobyt w internacie jest całkowicie bezpłatny.

Wszyscy uczniowie Ośrodka mogą korzystać z opieki w ŚWIETLICY SZKOLNEJ oraz ze smacznych, odpowiednio zbilansowanych posiłków przygotowywanych we własnej kuchni.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczniów 2019-2020

Wniosek o przyjęcie ucznia

Powiększ tekst Zmniejsz tekst