Program „Aktywna tablica”

W roku szkolnym 2019/20 Szkoła Podstawowa nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu przystąpiła do Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury AKTYWNA TABLICA.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono dwa interaktywne monitory dotykowe SMART o przekątnej ekranu 65″, wraz z oprogramowaniem edukacyjnym.

Przystąpienie do Programu łączy się z obowiązkiem zrealizowania przez szkołę następujących zadań:

 1. Uczestniczenia w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 2. Uczestniczenia w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  1. udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowania w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
 3. Wyznaczenia szkolnego e-koordynatora (jego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
 4. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie (w zakresie co najmniej 5 godzin zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w okresie od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu do 31 maja roku następującego po roku, w którym zostało udzielone wsparcie finansowe).
 5. Przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.

Informujemy, że szkolnym e-koordynatorem Programu  jest pani Magdalena Słowik.
W roku szkolnym 2019/2020 w ramach prowadzonych działań edukacyjnych z interaktywnych monitorów dotykowych korzystają uczniowie szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia oraz szkoły przysposabiającej do pracy.

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI STOSUJĄCYCH TECHNOLOGIĘ INFORMACYJNO-KOMPUTEROWĄ W NAUCZANIU

Informujemy, że w dniu 1 października 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu tworząc w roku szkolnym 2019/2020 Międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących technologię informacyjno-komputerową w nauczaniu

Cieszymy się, że nawiązaliśmy współpracę ze szkołą, która posiada duże doświadczenie i osiągnięcia w stosowaniu technologii informacyjno-komputerowej w nauczaniu. Mamy nadzieję, że dla obydwu szkół rok współpracy będzie okazją do wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń i przyczyni się do dalszego podnoszenia jakości pracy dydaktycznej.

I spotkanie nauczycieli w ramach Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących technologię informacyjno-komputerową w nauczaniu.

Data: 11 października 2019 roku

Osoby uczestniczące: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu, e-kordynatorzy oraz 4 nauczycieli uczących w tych szkołach.

Tematyka spotkania: spotkanie organizacyjne, wzajemne zapoznanie się, określenie zasad współpracy oraz podejmowanych w ramach Zespołu działań.

Harmonogram spotkań zespołu nauczycieli Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących technologię informacyjno-komputerową w nauczaniu:

 • 11 październik 2019 roku – spotkanie zespołu nauczycieli.

Tematyka: spotkanie organizacyjne, wzajemne zapoznanie się, określenie zasad współpracy oraz podejmowanych w ramach Zespołu działań.

 • 10 grudzień 2019 roku – spotkanie zespołu nauczycieli.

Tematyka: wzajemna wymiana doświadczeń z zakresu stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w kształceniu uczniów, przykłady dobrych praktyk, prezentacja mobilnych aplikacji edukacyjnych, platform testowych i dostępnych na stronach internetowych materiałów dydaktycznych z różnych przedmiotów kształcenia.

 • 27 marzec 2020 roku – przeprowadzenie lekcji otwartej w klasie VII Szkoły Podstawowej nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu – przedmiot kształcenia informatyka, nauczyciel Wojciech Głąb.
 • 27 kwiecień 2020 roku – przeprowadzenie lekcji otwartej w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu – przedmiot kształcenia matematyka, nauczyciel Magdalena Słowik.
 • 15 maj 2020 roku – spotkanie zespołu nauczycieli.

Tematyka: Omówienie korzyści i doświadczeń wynikających z przeprowadzonych i obserwowanych lekcji otwartych. Przedstawienie propozycji rozwiązań dydaktycznych z wykorzystaniem możliwości technicznych interaktywnych monitorów dotykowych.

 • 12 czerwiec 2020 roku – spotkanie zespołu nauczycieli. Tematyka: Podsumowanie pracy zespołu w roku szkolnym 2019/2010 dokonane przez e-koordynatorów, analiza podjętych działań oraz ich efektów, opracowanie wniosków i rekomendacji. 

Materiały i informacje: (zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów zalecających wprowadzenie sieci współpracy):

1. Sieci współpracy i samokształcenia jako nowa forma doskonalenia nauczycieli w pracy z nowymi technologiami ORE

2. Technologie informacyjno-komunikacyjne – CEO

3. Sieci współpracy – artykuł Meritum 2 (53) 2019

II spotkanie nauczycieli w ramach Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących technologię informacyjno-komputerową w nauczaniu.

Data: 12 grudnia 2019 roku

Osoby uczestniczące: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Jarosławiu, dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu, e-kordynatorzy oraz 4 nauczycieli uczących w tych szkołach.

Tematyka spotkania: wymiana doświadczeń z zakresu stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w kształceniu uczniów, przykłady dobrych praktyk, prezentacja mobilnych aplikacji edukacyjnych, platform testowych i dostępnych na stronach internetowych materiałów dydaktycznych z różnych przedmiotów kształcenia.

Materiały i informacje: (zapraszamy do zapoznania się z materiałami):

Kahoot  (www.getkahoot.com),

– Quizizz  (www. quizizz.com),

Formularze Google (www.drive.google.com), 

–  Quizlet  (www.quizlet.com),

Interankiety (www.interankiety.pl),

Learning App (www.learningapps.org),

–  Fundacja Szkoła Medialna (www.szkolamedialna.pl/), (www.szkolamedialna.pl/narzedzia-tik-w-edukacji)

–  E-podręczniki (www.epodreczniki.pl).

 

Uwaga NOWOŚĆ – styczeń 2020 rok.

Projekt Lekcja: Enter – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa jako wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych kadry w polskich szkołach poprzez przeszkolenie w ciągu czterech lat ponad 75 tys. nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy z uczniami.

Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie projektu Lekcja Enter

Rekrutacja do projektu:

Lekcja Enter – Podkarpacie – informacja

Rekrutacja do projektu – PCEN Przemyśl

Nauczanie on-line:

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową.

 

Powiększ tekst Zmniejsz tekst