Program „Aktywna tablica”

W roku szkolnym 2019/20 Szkoła Podstawowa nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu przystąpiła do Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury AKTYWNA TABLICA.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono dwa interaktywne dotykowe monitory SMART o przekątnej ekranu 65″, wraz z oprogramowaniem edukacyjnym.

Przystąpienie do Programu łączy się z obowiązkiem zrealizowania przez szkołę następujących zadań:

 1. Uczestniczenia w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 2. Uczestniczenia w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  1. udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowania w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
 3. Wyznaczenia szkolnego e-koordynatora (jego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
 4. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie (w zakresie co najmniej 5 godzin zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w okresie od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu do 31 maja roku następującego po roku, w którym zostało udzielone wsparcie finansowe).
 5. Przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.

Informujemy, że szkolnym e-koordynatorem Programu  jest pani Magdalena Słowik.
W roku szkolnym 2019/2020 w ramach prowadzonych działań edukacyjnych z tablic multimedialnych korzystają uczniowie szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia oraz szkoły przysposabiającej do pracy.

Powiększ tekst Zmniejsz tekst