Projekt pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”. Ogłoszenie o dodatkowym naborze uczniów

Jarosław, 17.09.2018 r.

Projekt pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej
w Powiecie Jarosławskim”

Ogłoszenie o dodatkowym naborze uczniów

W związku z niezrekrutowaniem odpowiedniej liczby uczestników na Kurs operatorów wózków jezdniowych, zapraszamy uczniów klas Branżowej Szkoły I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II kształcących się na kierunku murarz-tynkarz do udziału zajęciach realizowanych w ramach Projektu „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2018/ 2019.

  1. kurs operatorów wózków jezdniowych (67h) – liczba uczestników 5 osób;

Regulamin rekrutacji i formularz zgłoszeniowy do Projektu „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest do pobrania na stronie Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu www.sosw.jaroslaw.pl oraz u Szkolnego koordynatora zadań pani Joanny Sebastyanka. Wypełnione formularze należy składać do dnia 28 września 2018 r. w sekretariacie Ośrodka.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na tablicy informacyjnej na parterze budynku szkolnego i stronie internetowej Ośrodka w terminie do 1 października 2018 r.

Terminy rozpoczęcia zajęć zostaną podane zakwalifikowanym uczestnikom.

Ogłoszenie dodatkowym naborze na zajęcia-ucz 17.09.2018

Regulamin rekrutacji SOSW – uczniowie

zał 1 Wzór formularza zgłoszeniowego SOSW – uczniowie

zał 2 Wzór Deklaracji udziału w projekcie SOSW uczeń

zał 3 Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – uczeń

zał 4 Umowa uczestnictwa SOSW uczniowie

zał 5 Dane uczestników indywidualnych -uczniowie

zał. 6 Oświadczenie – uczniowie

Mozesz udostepnic informacje: