LOGO projektu

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Tytuł projektu: Przedszkolaki gotowe na start

Nr projektu: RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15

Okres realizacji projektu: od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

Wartość projektu: 197 488,75 zł

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 167 865,43 zł

Typ projektu: Dostosowanie istniejących miejsc w ośrodku wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego (OWP) o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.

Beneficjent: Powiat Jarosławski/Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Jana Pawła II

Opis i cel projektu:

Główną grupę docelową stanowią dzieci z określoną dysfunkcją (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa) oddziałów przedszkolnych specjalnych przy SOSW w Jarosławiu. Drugą grupę docelową stanowią obydwa oddziały przedszkolne. Dodatkowo wsparciem objęci zostaną także rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczestniczących w projekcie.
Najważniejsze zadania w projekcie to organizacja zajęć dla dzieci, wspierających ich rozwój w sferze ruchowej, poznawczej i społeczno–emocjonalnej, w tym zajęcia: ruchowo-muzyczno-artystyczne, aktywizujące-rozwijające oraz rehabilitacyjne na basenie, hipoterapia i fizjoterapia. W projekcie przewidziane jest również utworzenie gabinetu rehabilitacji ruchowej, doposażenie gabinetu stymulacji polisensorycznej i sali do gimnastyki korekcyjnej. Rodzice zaangażowani będą w zajęcia podczas wycieczki.
Poprawa jakości i dostępności oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych specjalnych przy SOSW w Jarosławiu poprzez dostosowanie i wyposażenie bazy dydaktycznej do indywidualnych potrzeb 10 dzieci z niepełnosprawnościami i organizację dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone u nich deficyty.
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

Efekty realizacji projektu:
Najważniejszym rezultatem projektu będzie uruchomienie gabinetu rehabilitacji ruchowej, dzięki któremu dzieci osiągną postępy w zakresie lokomocji, zaradności w życiu codziennym i samoobsłudze. Efektem pozostałych zajęć będzie znacząca poprawa szans edukacyjnych przedszkolaków.

INFORMACJE O REALIZACJI PROJEKTU:

  1. Informacja o Projekcie
  2. Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do udziału w Projekcie
  3. Ogłoszenie o wynikach rekrutacji uczestników do udziału w Projekcie
  4. Zapytania ofertowe związane z realizacją Projektu
  5. Informacja o realizacji Projektu
  6. Ogłoszenie o naborze uzupełniającym uczestników do udziału w projekcie
  7. Ogłoszenie o wynikach naboru uzupełniającego uczestników do udziału w projekcie
  8. Wyjazd na „Zielone Przedszkole”
  9. Informacja o zakończeniu projektu
  10. Informacja o projekcie na stronie internetowej Onet.pl