Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2020-2021

W roku szkolnym 2020/2021 dzieciom i młodzieży proponujemy:

Drodzy Rodzice   

Kształcenie w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu daje każdemu dziecku szansę na uczenie się i współpracę z rówieśnikami, którzy mają podobne trudności rozwojowe. Dzięki systematycznie prowadzonej edukacji opartej na programach nauczania obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce, uczniowie Ośrodka nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające im na optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a w przyszłości pracę zawodową. Życzliwa atmosfera pracy, specjalistyczne wsparcie terapeutyczne realizowane w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, przyczyniają się do rozwijania przez naszych uczniów właściwych wzorców zachowania, kompetencji społecznych i emocjonalnych, które w przyszłości pozwolą im prowadzić pomyślne życie społeczne i osobiste.

Uczniom Ośrodka oferujemy najnowocześniejsze formy terapii i zajęć rewalidacyjnych, mające na celu wieloaspektowe wspieranie ich rozwoju uczniów takie jak: logopedia, terapia psycholingwistyczna metodą Tomatis, terapia metodą EEG Biofeedback, Stymulacja Polisensoryczna, terapia Integracji Sensorycznej, dogoterapia, arteterapia, zajęcia rozwijające sprawność ruchową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne, zajęcia z zakresu fizjoterapii.

Naszym atutem jest możliwość kontynuowania przez ucznia kształcenia w różnych typach szkół, do ukończenia 24-ego roku życia, bez stresu związanego ze zmianą siedziby szkoły, poznawaniem nowych nauczycieli i adaptacją do nowego zespołu klasowego.
W czasie nauki uczniowie wszystkich typów szkół mogą mieszkać w internacie, korzystać ze świetlicy szkolnej oraz z przygotowywanych w szkolnej kuchni smacznych i zdrowych posiłków.

Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Ośrodku to osoby z dużym doświadczeniem, odpowiednimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim z predyspozycjami osobowymi. W swoim rozwoju zawodowym dążą do stałego uczenia się nowych metod, technik, sposobów pracyz uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jeśli zastanawiacie się Państwo nad wyborem najlepszej ścieżki kształcenia dla swoich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapraszamy do naszej siedziby.

TERMINY REKRUTACJI UCZNIÓW:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:

Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje. od 31 lipca 2020 r.

do 4 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 4 sierpnia 2020 r.
Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach.
do 11 sierpnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 12 sierpnia 2020 r.
Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.          od 15 czerwca 2020 r.

do 14 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 13 sierpnia 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 sierpnia 2020 r.

do godz. 14.00

Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 19 sierpnia 2020 r.
Wystąpienie do dyrektora szkoły
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
do 22 sierpnia 2020 r.
Sporządzenie przez dyrektora szkoły uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Nabór elektroniczny do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego  – do pobrania

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej – do pobrania

Elektroniczny Przewodnik Edukacyjny Powiatu Jarosławskiego

Podręcznik dla Kandydata (2020).pdf. – do pobrania