UWAGA RODZICE. ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU I SZKOŁACH

UWAGA RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI, UCZNIOWIE

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU I SZKOŁACH

Jarosław, 25.03.2020 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów

Uczniowie szkół funkcjonujących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Informujemy, że na podstawie § 18 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 z późn. zm.), w związku z obowiązywaniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493) Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu w dniu 13.03.2020 roku wydał decyzję o czasowym w okresie 26 marca – 10 kwietnia 2020 r. zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych w przedszkolu i szkołach funkcjonujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Powyższa decyzja dotyczy również funkcjonującego w ramach SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, ze względu na brak możliwości uczestniczenia dzieci w zajęciach organizowanych na odległość.

Decyzja Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych w przedszkolu i szkołach funkcjonujących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu na wykazany powyżej okres czasu, spowodowana jest koniecznością i obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego zarówno uczniom, rodzicom i opiekunom prawnym jak również i pracownikom placówki, wynikającym z zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem COVID-19. Podjęta decyzja jest zgodna z prowadzoną w państwie Polskim polityką prewencji antywirusowej,  polegającej na unikaniu nadmiernego gromadzenia w zamkniętych przestrzeniach większej ilości osób oraz ich ewentualnego przemieszczania się.

 Na tej stronie zostały zamieszczone materiały edukacyjne dla uczniów – ZDALNE NAUCZANIE

 

Jarosław, 11.03.2020 r.

W związku z decyzją podjętą w dniu 11.03.2020 roku przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu informuje, że obszarze całego kraju wprowadzono:

– w dniach 12 i 13 marzec 2020 roku (czwartek, piątek) do przedszkola i różnych typów szkół mogą przyjechać tylko uczniowie, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu rodzinnym. W tych dniach nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne a jedynie opiekuńczo-wychowawcze.

– w dniach 16 – 25 marca 2019 roku zawieszono wszystkie zajęcia prowadzone z uczniami w przedszkolu i różnych typach szkół oraz w ramach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego.

Mając na uwadze zdrowie uczniów przedszkola i szkół funkcjonujących w placówce, sugeruje się i rekomenduje pozostawienie dzieci i młodzieży w domach rodzinnych, podobnie jak w szkołach ogólnodostępnych.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej w przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Informuję Państwa rodziców i opiekunów prawnych, że ich obowiązkiem jest dopilnowanie, by uczniowie, również pełnoletni, w czasie dni wolnych od zajęć lekcyjnych nie przemieszczali się i unikali kontaktów z innymi osobami – nie wychodzić z domów bez konkretnej potrzeby. Szczególnie proszę przypomnieć, że wszystkie osoby przybywające z terenów zagranicy powinny pozostać w okresie 14 dni w tzw. domowej kwarantannie i nie kontaktować się z członkami rodzin oraz innymi osobami.

Równocześnie apeluję do Państwa o zachowanie rozsądku i nie uleganie plotkom oraz ewentualnej panice.

Proszę również o bieżące zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Głównego Inspektora Sanitarnego, Narodowego Funduszu Zdrowia i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Wojciech Głąb

dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Rodzicu: 

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły

Uczniu:

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Koronawirus – materiały informacyjne – do pobrania plik zip