Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy zaprasza

Zajęcia terapeutyczne

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy zaprasza

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy powstał w ramach realizacji rządowego programu „Za życiem”, którego celem jest wsparcie rehabilitacyjne rodzin z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością. Od miesiąca grudnia 2017 roku na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Jarosławiu a Ministerstwem Edukacji Narodowej w placówce realizowane są działania mające na celu wieloprofilowe stymulowanie dziecka na wczesnym etapie rozwoju, które w przyszłości pozytywnie wpłyną na poziom funkcjonowania w trakcie edukacji i dalszej rehabilitacji. Wybór Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu nie był przypadkowy ze względu na fakt, że od wielu lat placówka na wysokim poziomie świadczy usługi edukacyjne, rewalidacyjne i terapeutyczne. Pozyskanie dotacji w wysokości ponad jednego miliona dwustu tysięcy złotych na pięcioletni okres realizacji programu jest efektem prowadzonych dotychczas w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu działań sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży.

Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością od narodzin dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci najmłodszych w wieku od 0 do 3 lat.

Rodzice i dzieci zgłaszający się do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno -Rehabilitacyjno-Opiekuńczego mogą oczekiwać następujących form wsparcia:

 • udzielania specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • organizowania w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze do 5 godzin
  w tygodniu,
 • koordynowania korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu jarosławskiego.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego jest:

 • zamieszkiwanie na terenie miasta Jarosławia lub Powiatu Jarosławskiego,
 • posiadanie skierowania od lekarza, stwierdzające występowanie schorzeń według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10,

lub

 • Posiadanie Orzeczenia o Niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności,

lub

 • posiadanie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub Orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Rodziców zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt pod numerem telefonu 16 6212431. Podczas rozmowy zostanie ustalony termin pierwszego spotkania z dzieckiem i jego rodzicami w siedzibie Ośrodka – ul. Jana Pawła II nr 30 w Jarosławiu.

Mozesz udostepnic informacje: