ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REGIONALNYM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY „NIEBIESKIE MOTYLE”

REGIONALNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU
I ZESPOŁEM ASPERGERA

pod Honorowym Patronatem  Starosty Jarosławskiego i Burmistrza Miasta Jarosławia
,,NIEBIESKIE MOTYLE”

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Regionalnym Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera „NIEBIESKIE MOTYLE”.


INFORMACJE W MEDIACH:
http://przemyska.pl/archiwum-mp3/sosw-2016-03-03-wywiad_grupy_wsparcia_autyzmw.mp3

http://www.pod24.info/110-wydarzenia.html

http://www.pod24.info/telewizja-pod24.html

Szczegóły organizacyjne:

Regulamin konkursu – kliknij by pobrać:

 

REGIONALNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁEM ASPERGERA

pod Honorowym Patronatem Starosty Jarosławskiego i Burmistrza Miasta Jarosławia

,, NIEBIESKIE MOTYLE”

     Organizatorzy :

 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im Jana Pawła II w Jarosławiu,
 • Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu.
 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności dzieci i młodzieży
  ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera,
 • popularyzacja twórczości scenicznej dzieci ze spectrum autyzmu i zespołem Aspergera,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości i promowanie dzieci utalentowanych,
 • propagowanie twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera
 • podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu dziecięcego
 • udzielanie informacji oraz wsparcia w ramach Punktu Konsultacyjnego. Podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu dziecięcego. Punkt będzie obsługiwany przez specjalistów (psychologa, logopedę, pedagoga, prawnik ) oraz rodziców dzieci z autyzmem działających w ramach GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z AUTYZMEM

 

 1. Ogólna informacja o konkursie:

 Konkurs jest adresowany do uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera i przebiegać będzie w trzech kategoriach:

Kategoria I – Przedszkola

Kategoria II – Szkoła Podstawowa

Kategoria II – Gimnazjum

 

 • Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną na formacie dowolnym. Temat I edycji konkursu : ,, Zwiastuny wiosny”
 1. Warunki uczestnictwa:
 2. Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych
  i gimnazjalnych.
 3. Każda Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie plastycznym dowolną ilość uczestników.
 4. Każdy uczestnik wykonuje jedną, indywidualną pracę plastyczną dotyczącą określonego tematu.
 5. Prace należy wykonać dowolną techniką w formacie dowolnym.
 6. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą plastyczną ( wzór stanowi załącznik
  do Regulaminu nr 1 ) na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody – przez Uczestników
  i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestnika dla potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej.
 7. Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie wg wzoru -literami drukowanymi:

-imię i nazwisko autora pracy

-wiek, klasa,

-nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.

 1. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 2. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.
 3. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu przesłanym przez Organizatorów.
 1. Nagrody i wyróżnienia
 1. Jury, powołane przez Organizatorów, wybierze najlepsze prace, za które przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
 2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o wygranej.
 3. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas wystawy prac w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu
  37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 30; dnia 04.04.2016r ok.godz. 9.15.

Bezpośrednio po wręczeniu nagród rozpocznie się dyżur Punku konsultacyjnego

 1. Terminy:
 2. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30.03.2016 r.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
 1. Adresy:
 2. Zgłoszenia i prace konkursowe prosimy wysyłać na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu
37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 30

z dopiskiem ,, NIEBIESKIE MOTYLE” I REGIONALNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI
I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁEM ASPERGERA

 

 1. Wszelkie uwagi, pytania prosimy kierować pod niżej wymienione adresy kontaktowe:

Joanna Ciąpała telefon 669 870 678 asiaciapala@interia.pl

Jadwiga Machaj telefon 601 971 586 jadwiga.machaj@wp.pl

 

Na stronie internetowej Ośrodka: sosw@jaroslaw.pl znajdą Państwo regulamin konkursu gotowy do wydrukowania.

 

 

   Etap II: Przebieg eliminacji:

Kwalifikacja prac

1 Jury powołane przez Organizatora do 4 kwietnia 2016 r. wybierze prace na wystawę pokonkursową oraz dokona przydziału nagród.

 1. Autorzy zostaną poinformowani o wynikach konkursu oraz czasie i miejscu wystawy pokonkursowej.

 

Nagrody

 1. Jury przyzna regulaminowe nagrody:

I nagrodę

II nagrodę

III nagrodę

Zostaną przyznane również wyróżnienia.

 1. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 2. Autorzy prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową otrzymają dyplom uczestnictwa.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawach zorganizowanych w następujących pomieszczeniach: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II
w Jarosławiu
37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 30 oraz Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Galeria Rynek 6 w Jarosławiu.

Na stronie internetowej sosw@jaroslaw.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu. Imiona
i nazwiska uczestników oraz nazwa placówki oświatowo – wychowawczej, z której zostali wyłonieni zwycięzcy oraz galeria zdjęć.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

 


 

Konkurs plastyczny

 

Załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 1. Dane personalne:

Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………………

Data urodzenia:……………………………………………………………………………………

Adres:………………………………………………………………………………….……………

Dane kontaktowe*:………………………………………………………………………………….

 

 

 1. Nazwa i adres szkoły:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Imię i nazwisko Opiekuna*:

…………………………………………………………………………………………………………………

*Należy podać dane rodzica uczestnika lub nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca.

 

Konkurs plastyczny

 

Załącznik nr 2 Regulaminu Konkursu

 

OŚWIADCZENIA

 

Podpisuje opiekun prawny uczestnika lub uczestnik osobiście (powyżej 13 roku życia)

 

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na konkurs plastyczny, organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 30. Z treścią Regulaminu zapoznałam/ -em się i akceptuję wszystkie jego zapisy.

Ponadto, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy imienia Jana Pawła II w Jarosławiu zdjęć, na którym znajduje się mój wizerunek do celów promocyjnych, z wyłączeniem komercyjnych.

…………………………….                                      ………………………………

data                                                                       podpis

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-ałam się z Regulaminem Konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się do przestrzegania oraz oświadczam, iż praca na konkurs stworzona jest przeze mnie samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

 

 

…………………………….                                      ………………………………

data                                                                       podpis

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu plastycznego
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

…………………………….                                      ………………………………

data                                                                       podpis

 

Przebieg

 

REGIONALNEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁEM ASPERGERA

pod Honorowym Patronatem Starosty  Jarosławskiego i Burmistrza Miasta Jarosławia

„NIEBIESKIE MOTYLE 2016”

 

9.00 – uroczyste otwarcie Regionalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera ,,Niebieskie Motyle 2016” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu, powitanie uczestników.

9.15 – Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego – wręczenie nagród, dyplomów.

9.30 – przegląd twórczości artystycznej dzieci z autyzmem.

10.00 – 13.00 – W trakcie przeglądu będzie możliwość skorzystania z ,,PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH“ w których osobno dyżurować będą zarówno specjaliści jak również rodzice z grupy wsparcia dla rodzin dzieci z autyzmem .Wstęp wolny. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Mozesz udostepnic informacje: