OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU (więcej informacji – kliknij) to jedyna na terenie Powiatu Jarosławskiego publiczna, specjalistyczna, placówka edukacyjna, w której kształci i wychowuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Głównym celem placówki jest wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym z poczuciem niezależności i wpływu na własne losy, na miarę ich indywidualnych predyspozycji i możliwości (zobacz fotografie).

Struktura szkół funkcjonujących w placówce pozwala na kontynuowanie przez ucznia nauki na kolejnych poziomach kształcenia, co pozytywnie wpływa na zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa i stabilizacji oraz dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. Na każdym poziomie kształcenia praca z uczniem opiera się na Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.

W roku szkolnym 2024/2025 zapraszamy dzieci i młodzież do następujących form kształcenia i szkół:

Informacje o ofercie edukacyjnej szkół i placówek Powiatu Jarosławskiego znajdziesz tutaj: Elektroniczny przewodnik edukacyjny na rok szkolny 2024/2025 – kliknij aby otworzyć. 

Drodzy Państwo Rodzice i Opiekunowie Uczniów

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu to jedyna na terenie Powiatu Jarosławskiego publiczna placówka oświatowa, której zadaniem jest edukacja, wychowanie i rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kształcenie w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu stwarza każdemu dziecku szansę na uczenie się i współpracę z rówieśnikami, którzy mają podobne trudności rozwojowe. Dzięki systematycznie prowadzonej edukacji opartej na programach nauczania obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce, uczniowie Ośrodka nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające im na optymalne funkcjonowaniew społeczeństwie, a w przyszłości pracę zawodową. Życzliwa atmosfera pracy, specjalistyczne wsparcie terapeutyczne realizowane w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, przyczyniają się do rozwijania przez naszych uczniów właściwych wzorców zachowania, kompetencji społecznych i emocjonalnych, które w przyszłości pozwolą im prowadzić pomyślne życie społeczne i osobiste.

Uczniom Ośrodka oferujemy najnowocześniejsze formy terapii i zajęć rewalidacyjnych, mające na celu wieloaspektowe wspieranie ich rozwoju takie jak: terapia psycholingwistyczna metodą Tomatis, terapia metodą EEG Biofeedback, Stymulacja Polisensoryczna, terapia Integracji Sensorycznej, logopedia, komunikacja alternatywna AAC dogoterapia, arteterapia, zajęcia rozwijające sprawność ruchową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne, zajęcia z zakresu fizjoterapii.

Naszym atutem jest możliwość kontynuowania przez ucznia kształcenia w różnych typach szkół, do ukończenia         24-ego roku życia, bez napięcia związanego ze zmianą siedziby szkoły, poznawaniem nowych nauczycieli i adaptacją do nowego zespołu klasowego.

Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Ośrodku to osoby z dużym doświadczeniem, odpowiednimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim z predyspozycjami osobowymi. W swoim rozwoju zawodowym dążą do stałego uczenia się nowych metod, technik, sposobów pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzięki ich umiejętnościom pedagogicznym uczniowie mają stworzoną możliwość nabywania nowych wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawy programowe kształcenia oraz intensywnego usprawniania najbardziej deficytowych obszarów funkcjonowania.

Uczniowie Ośrodka kształcą się w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych i gabinetach specjalistycznych wyposażonych w wyspecjalizowany sprzęt sprzyjający efektywnej edukacji i rehabilitacji. Dzięki przeprowadzonemu w latach 2021-2023 kompleksowemu remontowi jednego z budynków szkolnych, placówka pozbawiona jest barier architektonicznych i zapewnia każdemu uczniowi i wychowankowi wyjątkowo komfortowe i nowoczesne warunki edukacji i opieki. Oddany do użytku w roku 2023 budynek posiada wysokiej klasy zabezpieczenia przeciwpożarowe, nowoczesną instalację wentylacyjną zapewniającą komfort termiczny, zarówno w upalne jak i chłodne dni, bezpieczne ciągi komunikacyjne oraz wydzielone strefy przeznaczone na kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym, edukację uczniów starszych, rewalidację i pracownie specjalistyczne, strefę mieszkaniową i rekreacyjną dla mieszkańców internatu.

Uczniowie różnych typów szkół funkcjonujących w Ośrodku – szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia oraz szkoły przysposabiającej do pracy, w okresie nauki szkolnej mogą mieszkać w szkolnym internacie. Pobyt w internacie daje wychowankom możliwość nawiązania prawidłowych relacji społecznych oraz stwarza okazję do nabywania umiejętności samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. Podczas mieszkania w internacie wychowankom  zapewnia się możliwość udziału w różnych formach integracji ze środowiskiem lokalnym, w tym działalności kulturalnej i rozrywkowej  miasta i powiatu jarosławskiego. Wychowankowie internatu mają również możliwość aktywnego uczestnictwa w różnych formach turystyki, w tym bezpłatnych wyjazdów turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez placówkę.

Edukacja i pobyt dzieci w placówce jest bezpłatny, rodzice/opiekunowi prawni ponoszą jedynie odpłatność za wyżywienie.

Dla wszystkich uczniów placówka zapewnia możliwość korzystania z obiadów, które są przygotowywane we własnej kuchni, z menu dostosowanym do potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży.

Jeśli zastanawiacie się Państwo nad wyborem najlepszej ścieżki kształcenia dla swoich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapraszamy do naszej siedziby, jesteśmy gotowi z Państwem porozmawiać i określić ścieżkę kształcenia dziecka.

Zapraszamy do spotkania się z nami.                                         

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II

ul. Jana Pawła II nr 17

37 – 500 Jarosław

tel. 16 6212431

e-mail: soswjaroslaw@gmail.com

www. sosw.jaroslaw.pl

DLA NAS WYJĄTKOWOŚĆ UCZNIA JEST JEGO ATUTEM