OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU (więcej informacji – kliknij) to jedyna na terenie Powiatu Jarosławskiego publiczna, specjalistyczna, placówka edukacyjna, w której kształci i wychowuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Głównym celem placówki jest wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym z poczuciem niezależności i wpływu na własne losy, na miarę ich indywidualnych predyspozycji i możliwości (zobacz fotografie).

Struktura szkół funkcjonujących w placówce pozwala na kontynuowanie przez ucznia nauki na kolejnych poziomach kształcenia, co pozytywnie wpływa na zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa i stabilizacji oraz dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. Na każdym poziomie kształcenia praca z uczniem opiera się na Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.

W roku szkolnym 2022/2023 zapraszamy dzieci i młodzież do następujących form kształcenia i szkół:

Drodzy Rodzice            

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu to jedyna na terenie Powiatu Jarosławskiego publiczna placówka oświatowa, której zadaniem jest edukacja, wychowanie i rehabilitacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kształcenie w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu stwarza każdemu dziecku szansę na uczenie się i współpracę z rówieśnikami, którzy mają podobne trudności rozwojowe. Dzięki systematycznie prowadzonej edukacji opartej na programach nauczania obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce, uczniowie Ośrodka nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające im na optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a w przyszłości pracę zawodową. Życzliwa atmosfera pracy, specjalistyczne wsparcie terapeutyczne realizowane w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, przyczyniają się do rozwijania przez naszych uczniów właściwych wzorców zachowania, kompetencji społecznych i emocjonalnych, które w przyszłości pozwolą im prowadzić pomyślne życie społeczne i osobiste.

Uczniom Ośrodka oferujemy najnowocześniejsze formy terapii i zajęć rewalidacyjnych, mające na celu wieloaspektowe wspieranie ich rozwoju takie jak: terapia psycholingwistyczna metodą Tomatis, terapia metodą EEG Biofeedback, Stymulacja Polisensoryczna, terapia Integracji Sensorycznej, logopedia, komunikacja alternatywna AAC dogoterapia, arteterapia, zajęcia rozwijające sprawność ruchową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne, zajęcia z zakresu fizjoterapii.

Naszym atutem jest możliwość kontynuowania przez ucznia kształcenia w różnych typach szkół, do ukończenia
24-ego roku życia, bez napięcia związanego ze zmianą siedziby szkoły, poznawaniem nowych nauczycieli i adaptacją do nowego zespołu klasowego.

Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Ośrodku to osoby z dużym doświadczeniem, odpowiednimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim z predyspozycjami osobowymi. W swoim rozwoju zawodowym dążą do stałego uczenia się nowych metod, technik, sposobów pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, zespołem Aspergera oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzięki ich umiejętnościom pedagogicznym uczniowie mają stworzoną możliwość nabywania nowych wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawy programowe kształcenia oraz intensywnego usprawniania najbardziej deficytowych obszarów funkcjonowania.

Uczniowie Ośrodka kształcą się w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych i gabinetach specjalistycznych wyposażonych w wyspecjalizowany sprzęt sprzyjający efektywnej edukacji i rehabilitacji. Dzięki przeprowadzonemu w latach 2021-2022 kompleksowemu remontowi jednego z budynków szkolnych, placówka pozbawiona jest barier architektonicznych i zapewnia każdemu uczniowi i wychowankowi wyjątkowo komfortowe i nowoczesne warunki edukacji i opieki.

Uczniowie różnych typów szkół funkcjonujących w Ośrodku – szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia oraz szkoły przysposabiającej do pracy, w okresie nauki szkolnej mogą mieszkać w szkolnym internacie. Pobyt w internacie daje wychowankom możliwość nawiązania prawidłowych relacji społecznych oraz stwarza okazję do nabywania umiejętności samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. Podczas mieszkania w internacie wychowankom zapewnia się możliwość udziału w różnych formach integracji ze środowiskiem lokalnym, w tym działalności kulturalnej i rozrywkowej  miasta i powiatu jarosławskiego. Wychowankowie internatu mają również możliwość aktywnego uczestnictwa w różnych formach turystyki, w tym bezpłatnych wyjazdów turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez placówkę.

Edukacja i pobyt dzieci w placówce jest bezpłatny, rodzice/opiekunowi prawni ponoszą jedynie odpłatność za wyżywienie, które jest przygotowywane we własnej kuchni.

Jeśli zastanawiacie się Państwo nad wyborem najlepszej ścieżki kształcenia dla swoich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapraszamy do naszej siedziby, jesteśmy gotowi z Państwem porozmawiać i określić ścieżkę kształcenia dziecka.

Zapraszamy.                                      

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu

 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II

ul. Jana Pawła II nr 17

37 – 500 Jarosław

tel. 16 6212431

e-mail: soswjaroslaw@gmail.com

www. sosw.jaroslaw.pl

DLA NAS WYJĄTKOWOŚĆ UCZNIA JEST JEGO ATUTEM

Nasz Ośrodek - plakat

Nasz Internat - plakat