Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Jana Pawła II w Jarosławiu to nowoczesna, bezpieczna, przyjazna uczniom placówka z wysoko wyspecjalizowaną kadrą pedagogiczną, zapewniająca uczniom rozwój zgodny z ich możliwościami, rewalidująca wszystkie możliwe sfery osobowości i przygotowująca do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu kształci i wychowuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 24 lat, którzy posiadają Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi jak również z autyzmem, wydane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

NA KAŻDYM POZIOMIE KSZTAŁCENIA PROWADZIMY KLASY DLA UCZNIÓW AUTYSTYCZNYCH W NORMIE INTELEKTUALNEJ

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu zapewnia:

 • opiekę dydaktyczno-wychowawczą wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 • naukę w małych zespołach klasowych,
 • ciągłość nauczania (odziały przedszkolne, szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe: branżowa szkoła I stopnia, szkoła przysposabiająca do pracy),
 • mieszkanie w internacie szkolnym,
 • opiekę specjalistów i terapeutów: psychologów, pedagoga, logopedów, rehabilitantów ruchowych,
 • opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej,
 • opiekę w świetlicy szkolnej,
 • uczestnictwo w konkursach oraz imprezach artystycznych i sportowych,
 • udział w programach edukacyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Ośrodek posiada:
 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne,
 • nowoczesną halę gimnastyczną,
 • pracownie specjalistyczne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
 • pracownie gastronomiczne,
 • specjalistyczne gabinety rewalidacyjne,
 • bibliotekę,
 • stołówkę,
 • plac zabaw, salę zabaw dla dzieci,
 • salę do terapii integracji sensorycznej,
 • salę doświadczania świata,
 • podjazd, windę i sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Oferujemy uczniom udział w zajęciach rewalidacyjnych i terapeutycznych takich jak:
 • zajęcia dydaktyczno –  wyrównawcze,
 • zajęcia usprawniania technik szkolnych,
 • zajęcia logopedyczne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • arteterapia,
 • dogoterapia,
 • terapia metodą Integracji Sensorycznej,
 • terapia metodą Stymulacji Polisensorycznej,
 • stymulacja audio-psycholingwistyczna metodą Tomatisa,
 • terapia zaburzeń psychosomatycznych EEG Biofeedback,
 • komunikacji alternatywnej AAC,
 • terapię rozwijania sprawności ruchowej z elementami fizjoterapii.

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Ośrodku to specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym, wysokimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim z odpowiednimi predyspozycjami osobowymi. W swoim rozwoju zawodowym dążą do stałego uczenia się nowych metod i form edukacyjnych i wychowawczych, technik terapeutycznych i sposobów pracy ukierunkowanych na indywidualne wspieranie funkcjonowania każdego ucznia.

Prowadzimy liczne zajęcia pozalekcyjne, których celem jest  wspieranie rozwoju uczniów oraz kształtowanie i rozwijanie ich kompetencji kluczowych.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu stwarza każdemu uczniowi możliwość rozwoju i osiągnięcia sukcesu dzięki realizacji indywidualnych programów nauczania ukierunkowanych na wspieranie rozwoju, zdobywanie wiedzy i umiejętności społecznych.

DLA NAS WYJĄTKOWOŚĆ UCZNIA JEST JEGO ATUTEM

Logo SOSW Jarosław