Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Jana Pawła II w Jarosławiu to nowoczesna, bezpieczna, przyjazna uczniom placówka z wysoko wyspecjalizowaną kadrą pedagogiczną, zapewniająca uczniom rozwój zgodny z ich możliwościami, rewalidująca wszystkie możliwe sfery osobowości i przygotowująca do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu kształci i wychowuje dzieci i młodzież w wieku od 3 do 24 lat, którzy posiadają Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi jak również z autyzmem, wydane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

NA KAŻDYM POZIOMIE KSZTAŁCENIA PROWADZIMY KLASY
DLA UCZNIÓW AUTYSTYCZNYCH W NORMIE INTELEKTUALNEJ

Nasz Ośrodek zapewnia:

 • opiekę dydaktyczno-wychowawczą wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 • naukę w małych zespołach klasowych,
 • ciągłość nauczania (odziały przedszkolne, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna),
 • mieszkanie w internacie szkolnym,
 • opiekę dwóch psychologów, trzech logopedów, pedagoga,
 • opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej,
 • opiekę w świetlicy szkolnej,
 • uczestnictwo w konkursach oraz imprezach artystycznych i sportowych,
 • udział w programach edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Ośrodek posiada:
 • dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • nowoczesną halę gimnastyczną,
 • pracownie: komputerową, ceramiczną, witrażowniczą, graficzną, czerpania papieru, tkacko – krawiecką,
 • trzy pracownie gastronomiczne,
 • specjalistyczne gabinety rewalidacyjne,
 • bibliotekę,
 • stołówkę,
 • plac zabaw, salę zabaw dla dzieci,
 • salę do terapii integracji sensorycznej,
 • salę doświadczania świata,
 • podjazd, windę i sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Oferujemy uczniom udział w zajęciach rewalidacyjnych i terapeutycznych takich jak:
 • zajęcia dydaktyczno –  wyrównawcze,
 • zajęcia usprawniania technik szkolnych,
 • zajęcia logopedyczne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • arteterapia,
 • dogoterapia,
 • terapia metodą Integracji  Sensorycznej,
 • terapia metodą Stymulacji  Polisensorycznej,
 • stymulacja audio-psycholingwistyczna metodą Tomatisa,
 • terapia zaburzeń psychosomatycznych EEG Biofeedback,

Prowadzimy liczne zajęcia pozalekcyjne:

 • konsultacje przedmiotowe,
 • przedmiotowe koła zainteresowań,
 • koła plastyczno –  techniczne,
 • koło teatralne,
 • koła sportowe,
 • koło samorządowe,
 • koło redakcyjne,
 • koło religijne,
 • drużyna harcerska.

Nasza placówka daje każdemu uczniowi możliwość rozwoju i osiągnięcia sukcesu dzięki realizacji indywidualnych programów nauczania ukierunkowanych na wspieranie rozwoju, zdobywanie wiedzy i umiejętności społecznych.
DLA NAS WYJĄTKOWOŚĆ UCZNIA JEST JEGO ATUTEM