Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu w roku 2024

Za życiem - logo programu

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu w roku 2024

Informujemy, że od dnia 01 maja 2024 roku wznawia działalność Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno –Opiekuńczy w Jarosławiu. Placówka funkcjonuje w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu, ulica imienia Jana Pawła II nr 30. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu to specjalistyczna placówka kształcenia specjalnego, która od wielu lat świadczy na terenie Powiatu Jarosławskiego profesjonalne usługi edukacyjne, rewalidacyjne i terapeutyczne o wysokiej jakości.

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy organizowany jest w ramach realizacji rządowego programu „Za życiem”, którego celem jest wsparcie rehabilitacyjne rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami. Wszystkie formy wsparcia i pomocy oferowane dzieciom w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym finansowane są na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Jarosławiu a Ministerstwem Edukacji Narodowej. Na swoją w roku 2024 placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 270 600,00 zł, które przeznaczone jest na realizację zajęć terapeutycznych z dziećmi oraz wsparcia ich rodzin. Z usług Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno –Opiekuńczego w Jarosławiu mogą korzystać dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziny zameldowane na terenie Powiatu Jarosławskiego.

Głównym zadaniem Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno -Opiekuńczego jest udzielanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością od narodzin dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci najmłodszych w wieku od 0 do 3 lat. W ramach WOKRO realizowane są działania mające na celu wieloprofilowe stymulowanie dziecka na wczesnym etapie rozwoju, które w przyszłości pozytywnie wpłyną na poziom funkcjonowania w trakcie dalszej edukacji i rehabilitacji.

Rodzice/opiekunowie prawni i dzieci zgłaszający się do Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego mogą oczekiwać następujących form wsparcia:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 • wskazywanie rodzicom właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej i specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, oraz możliwości wsparcia z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • wskazywanie rodzicom jednostek udzielających dziecku specjalistycznej pomocy, w tym podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych,
 • ustalenie poziomu rozwoju i funkcjonowania dziecka oraz potrzeb jego rodziny,
 • ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych wobec dziecka i jego rodziny, uwzględniających rozwijanie aktywności dziecka i jego uczestnictwa w życiu społecznym, oraz działanie na rzecz eliminowania barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym,
 • zapewnianie usług specjalistów zatrudnionych w ośrodku oraz koordynowanie realizacji tych usług w przypadku świadczenia ich poza ośrodkiem – jeżeli potrzeba tych usług wynika z kierunków i harmonogramu działań,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowego wsparcia, w tym zajęć prowadzonych z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze do 5 godzin tygodniowo, zakres i formy wsparcia rodziny dziecka w zakresie realizacji programu oraz sposób oceny postępów dziecka,
 • organizacja zajęć kompleksowego wsparcia dziecka i jego rodziny określonych w programie,
 • ustalanie, za zgodą rodziców dziecka, działań służących efektywnej realizacji celów określonych w programie, realizowanych poza ośrodkiem,
 • doradztwo w zakresie przystosowania warunków w miejscu zamieszkania dziecka do potrzeb dziecka oraz wykorzystania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
 • ocenianie postępów dziecka oraz analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie w ramach programu oraz wprowadzanie, odpowiednio do potrzeb dziecka i jego rodziny,

Ponadto do zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego należą:

 • zbieranie i upowszechnianie informacji o:
  • usługach specjalistycznych dostępnych na terenie powiatu, osobach i podmiotach wykonujących działalność leczniczą świadczących te usługi,
  • zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowanych na terenie powiatu,
 • prowadzenie akcji informacyjnych, w szczególności skierowanych do rodzin dzieci do 3 roku życia, dotyczących: 
  •  prawidłowości rozwoju dziecka i wspomagania jego rozwoju,
  •  działalności prowadzonej przez ośrodek,
 • nawiązywanie współpracy odpowiednio z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ośrodkami pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 •  

Rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt pod numerem telefonu 16 6212431. Podczas rozmowy zostanie ustalony termin pierwszego spotkania z dzieckiem i jego rodzicami w siedzibie Ośrodka – ul. imienia Jana Pawła II nr 30 w Jarosławiu.

 

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Mozesz udostepnic informacje: