SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
W OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU

siedziba szkoły: ul. imienia Jana Pawła II nr 30, 37 – 500 Jarosław,

telefon: 16 6212431

adres poczty email: soswjaroslaw@gmail.com

 

W ośmioletniej SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 kształcimy uczniów na dwóch etapach edukacyjnych:

  • I etap edukacyjny – kształcenie zintegrowane: klasy I – III (edukacja wczesnoszkolna) – w tym okresie największą uwagę przykładamy do udzielania uczniom pomocy
    w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, wyrównywania deficytów rozwojowych, jak również dążymy do stworzenia wartościowego środowiska wychowawczego,
  • II etap edukacyjny – kształcenie przedmiotowe: klasy V – VIII – na tym etapie tworzymy odpowiednie warunki ułatwiające nabywanie wiedzy, uczenie się kreatywnego myślenia i rozwijanie własnej aktywności oraz budowanie systemu wartości. Wdrażamy ucznia do samodzielności i odpowiedzialności za podjęte działania.

Na każdym etapie edukacyjnym nawet niewielkie sukcesy edukacyjne dzieci są dostrzegane i wzmacniane, a zapewniając bogatą ofertę różnorodnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych staramy się rozwijać pasje i zainteresowania naszych uczniów.

Nauka w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kończy się egzaminem w klasie VIII, który jest podstawą do kontynuowania nauki w Branżowej Szkole I Stopnia.

Uczestnicząc w procesie nauczania i wychowania absolwent szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi jest wyposażony w wiadomości, umiejętności i sprawności, które umożliwiają mu dalsze kształcenie w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Kocham moją szkołę