Szkoła Przysposabiająca do Pracy (trzy lata kształcenia):
Szkoła przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno – pedagogicznej, kwalifikujące do kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężoną.

Kształcenie ma charakter wielozawodowy, uczniowie nabywają umiejętności zawodowe zgodnie z ich predyspozycjami oraz dające im możliwość samorealizacji.

Powiększ tekst Zmniejsz tekst