SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
W OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU

siedziba szkoły: ul. imienia Jana Pawła II nr 30, 37 – 500 Jarosław,

telefon: 16 6212431

adres poczty email: soswjaroslaw@gmail.com

Trzyletnia SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY jest ostatnim etapem kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, jak również zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w wieku do 24 lat.

Nauczanie w tym typie szkoły opiera się na kompleksowej organizacji nauczania i wychowania, koncentrującej się na sytuacyjnym i zadaniowym wspieraniu uczniów do podejmowania aktywności zawodowej.

W ramach przysposobienia do pracy uczniowie podnoszą swoje umiejętności zawodowe w ramach:

  • gospodarstwa domowego – wykonując  prace oparte na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie,  przygotowywanie i wydawanie posiłków,
  • rękodzielnictwa – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych technik i materiałów, w tym z wykorzystaniem drewna i stolarstwa,
  • ogrodnictwo – uprawa i pielęgnacja roślin, pielęgnacja terenów zielonych, tworzenie różnorodnych kompozycji kwiatowych i stroików,
  • prace biurowe – obsługa urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie,
  • szycie z elementami tkactwa – poznanie i doskonalenie technik szycia ręcznego i maszynowego oraz elementów tkactwa.

Głównym celem edukacji uczniów jest ich efektywne przygotowanie do możliwie samodzielnego i niezależnego życia, w oparciu o nabyte kompetencje i umiejętności społeczne, zawodowe i komunikacyjne.