PRZEDSZKOLAKI GOTOWE NA START

LOGO projektu na stopkę

PRZEDSZKOLAKI GOTOWE NA START

logo Przedszkolaki Gotowe na Start

Z radością informujemy, że w dniu 1 października 2016 roku rozpoczynamy w Przedszkolu nr 14 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu realizację programu „Przedszkolaki gotowe na start” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęły się w miesiącu listopadzie ubiegłego roku kalendarzowego i poprzedziła je diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów oddziałów przedszkolnych. W wyniku analizy tych potrzeb opracowano program wsparcia dla przedszkolaków, którego głównym założeniem było zorganizowanie takich form pracy z dziećmi wspierającymi ich rozwój w sferze ruchowej, poznawczej i społecznej, które dotychczas nie były w Przedszkolu nr 14 organizowane.

Zaproponowane działania wspierające przedszkolaki i ich rodziców, spotkały się z dużym zainteresowaniem Starosty Powiatu Jarosławskiego pana Tadeusza Chrzana, który postanowił zapewnić pomoc finansową i merytoryczną, w wyniku której  sfinalizowano prace nad projektem.

W efekcie przyjętego do realizacji programu pn. „Przedszkolaki gotowe na start” w roku szkolnym 2016/2017 10 dzieci z oddziałów przedszkolnych zostanie objętych dodatkowymi zajęciami, których celem jest rewalidacja i podniesienie poziomu ich funkcjonowania, zaś całkowita wartość projektu realizowanego w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 197 488,75 zł, z czego 19 748,88 zł wynosi wkład własny Powiatu Jarosławskiego.

W ramach programu pn. „Przedszkolaki gotowe na start” zaplanowano dla przedszkolaków dodatkowe zajęcia z zakresu rewalidacji i rehabilitacji, takie jak:

  1. zajęcia aktywizujące – rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
  2. zajęcia ruchowo – muzyczno – artystyczne,
  3. zajęcia dodatkowe z zakresu rehabilitacji ruchowej – zajęcia na basenie,
  4. zajęcia z hipoterapii,
  5. zajęcia dodatkowe z zakresu fizjoterapii,
  6. w miesiącu czerwcu 2017 zostanie zorganizowany wyjazd dzieci wraz z jednym rodzicem/opiekunem prawnym na wycieczkę „Zielone Przedszkole”.

Dodatkowo w ramach działań projektowych powstanie w Ośrodku nowa, dobrze wyposażona pracownia do rehabilitacji ruchowej, zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt do sali stymulacji polisensorycznej i sali do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, a sale przedszkolne zostaną doposażone w pomoce i materiały do prowadzenia zajęć.

Udział dzieci we wszystkich formach zajęć oraz wyjazd na wycieczkę dzieci i rodziców jest bezpłatny, koszty są pokrywane z funduszy unijnych.

Mozesz udostepnic informacje: