Nasze „Przedszkolaki są gotowe na start”

LOGO projektu na nagłówek - kolor

W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu „PRZEDSZKOLAKI SĄ GOTOWE NA START”

W „Gazecie jarosławskiej” z dnia 30 maja 2017 roku ukazał się wywiad z psychologiem szkolnym panią Justyną Radomską, która pełni funkcję Koordynatora projektu „Przedszkolaki gotowe na start „realizowanego w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu

– Co jest najważniejszym celem projektu „Przedszkolaki gotowe na start”?

Projekt „Przedszkolaki gotowe na start” jest realizowany jest przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu we współpracy z Starostwem Powiatowym w Jarosławiu w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Miejscem jego realizacji jest Przedszkole nr 14 działające przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Najważniejszym celem projektu jest wyrównanie deficytów rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez organizację dodatkowych zajęć rewalidacyjnych i stymulacyjnych oraz utworzenie i doposażenie specjalistycznych sal terapeutycznych.

Pomysł na złożenie wniosku o dofinansowanie wziął się z stałego poszukiwania przez nas nowych sposobów i pomysłów na rozszerzenie zakresu wsparcia dla naszych najmłodszych podopiecznych. Pomimo tego, że wszystkie przedszkolaki przez cały rok uczęszczają na wiele zajęć dodatkowych, min. logopedię, zajęcia stymulacyjno – terapeutyczne, terapię integracji sensorycznej, terapię polisensoryczną, dogoterapię, gimnastykę korekcyjną itd., to wciąż wydaje nam się, że możemy zrobić dla nich i dla ich rodziców więcej.

– Skąd pochodzą środki finansowe przeznaczone na realizację tych zadań?

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie – Działanie 9.1. – Rozwój edukacji przedszkolnej.

Na realizację zadań ujętych w projekcie otrzymaliśmy kwotę 197 488,75 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych to 177 739,87 zł, natomiast 19 748,88 zł to wkład własny Powiatu Jarosławskiego. Jest to dla nas bardzo duże wsparcie finansowe, biorąc pod uwagę zarówno czas realizacji projektu jak i liczbę jego uczestników.

– Kto jest objęty działaniami ujętymi w Projekcie?

Głównymi działaniami projektowymi zostało objętych 10 dzieci w wieku od 4 do 7 lat , które uczęszczają do dwóch grup przedszkolnych w Przedszkolu nr 14. Większość przedszkolaków to dzieci z autyzmem i to głównie z myślą o nich postanowiliśmy spróbować nowych form pracy terapeutycznej. W realizację części działań projektowych zaangażowaliśmy rodziców dzieci, zresztą niektóre formy wsparcia są skierowane bezpośrednio do nich.

– Co nowego projekt wnosi w życie dzieci z Przedszkola nr 14?

Przede wszystkim wprowadziliśmy do oferty Przedszkola nowe zajęcia o charakterze terapeutycznym, które dotąd nie były realizowane w Przedszkolu nr 14. Dzieci uczęszczają na zajęcia ruchowe na basenie miejskim,  objęte są wsparciem terapeutycznym z zakresu hipoterapii i fizjoterapii, jak również rozwijają swoje zainteresowania podczas zajęć ruchowo – muzyczno – artystycznych oraz zajęć aktywizujących rozwijających zainteresowanie otaczającym światem. Wszystkie te zajęcia prowadzą specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi.

Równie ważne jak realizacja zajęć dla przedszkolaków, jest doposażenie już istniejących sal terapeutycznych oraz powstanie nowych pomieszczeń rehabilitacyjnych. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w placówce powstał nowy, dobrze wyposażony gabinet do prowadzenia terapii z zakresu rehabilitacji ruchowej, jak również doposażyliśmy w kolejne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny sale do zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz stymulacji polisensorycznej. To co nas bardzo cieszy, to fakt, że z tych gabinetów i nowego wyposażenia korzystać będą nie tylko przedszkolaki, ale również inni uczniowie Ośrodka.

– Jakie działania planowane są jeszcze w tym Projekcie?

W najbliższym czasie – na początku czerwca 2017 roku czeka nas – zarówno przedszkolaków, jak i ich rodziców oraz nauczycieli i specjalistów – trzydniowy wyjazd na Zielone Przedszkole do hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej. W ramach tego wyjazdu oprócz rekreacji i wypoczynku zaplanowaliśmy szereg atrakcyjnych dla dzieci i ich rodziców działań aktywizujących, w tym pobyt w termalnym Aquaparku. Dla wielu naszych przedszkolaków będzie to pierwszy wyjazd i okazja do zdobywania nowych umiejętności społecznych poza domem rodzinnym i placówką kształcenia.

Rodziców zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do Przedszkola nr 14 w Jarosławiu zapraszamy na spotkanie:

Przedszkole nr 14

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II

ul. Jana Pawła II nr 30

37 – 500 Jarosław

tel. 16 6212431

www.sosw.jaroslaw.pl , sosw@jaroslaw.pl

 

Mozesz udostepnic informacje: