KOMUNIKAT DYREKTORA OSW IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU Z DNIA 13.01.2021 r.

Logo SOSW Jarosław

KOMUNIKAT DYREKTORA OSW IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU Z DNIA 13.01.2021 r.

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie Uczniów,

Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu informuje, że w dniach 18 – 29 styczeń 2021 roku PLANOWANA jest następująca organizacja pracy przedszkola i poszczególnych typów szkół wchodzących w skład placówki:
(w chwili obecnej oczekuje się na opublikowanie aktów prawnych pozwalających na podjęcie odpowiednich decyzji)

 • 18 – 29 styczeń 2021 r.
 • Oddziały przedszkolne oraz klasy I – III szkoły podstawowej (dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym) – nauka bezpośrednio w siedzibie placówki,

Pozostałe oddziały klasowe i typy szkół:

 • 18 – 22 styczeń 2021 r.
  • nauczanie bezpośrednie w siedzibie placówki dla klas IV – VIII szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • nauczanie bezpośrednie w siedzibie placówki dla klas I – III szkoły branżowej I stopnia,
  • nauczanie zdalne dla klas IV – VIII szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz znacznym,
  • nauczanie zdalne dla klas I – III szkoły przysposabiającej do pracy, 
 • 25 – 29 styczeń 2021 r.
  • nauczanie bezpośrednie w siedzibie placówki dla klas IV – VIII szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz znacznym,
  • nauczanie bezpośrednie w siedzibie placówki dla klas I – III szkoły przysposabiającej do pracy, 
  • nauczanie zdalne dla klas IV – VIII szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • nauczanie zdalne dla klas I – III szkoły branżowej I stopnia (zajęcia praktyczne realizowane w placówce)

Decyzja o organizacji nauczania zorganizowanego w tzw. formie hybrydowej (mieszanej), podyktowana jest troską o bezpieczeństwo zdrowotne uczniów, rodziców i opiekunów oraz pracowników zatrudnionych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Równocześnie organizacja nauczania organizowanego w tzw. formie hybrydowej (mieszanej) pozytywnie wpłynie na poziom funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży – uczniów poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu, jak również pozwoli na zindywidualizowane realizowanie treści podstawy programowej.

Analiza danych statystycznych dotyczących ilości zarażeń i zgonów spowodowanych wirusem CIVID-19 wykazuje liczby utrzymujące się na wysokim poziomie i stanowiące potencjalnie niebezpieczną dla zdrowia i życia możliwość zarażenia się tym wirusem, co wymaga od uczniów oraz pracowników placówki bezwzględnego podporządkowania się ustalonym zasadom bezpieczeństwa zdrowotnego i higienicznego.

Informuję, że organizacja nauczania bezpośredniego będzie oparta na Wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla klas I-III szkół podstawowych z dnia 11.01.2021 r. oraz Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu z dnia 01.09.2020 r.

Równocześnie informuję, że zostają wprowadzone dodatkowe rozwiązania organizacyjne, których celem jest maksymalne ograniczenie kontaktowania się uczniów z innymi uczniami przebywającymi na terenie placówki. Uczniowie wybranych oddziałów klasowych uczyć się będą dwóch budynkach szkolnych – w wyznaczonych salach dydaktycznych.

Rekomendowane i zalecane jest używanie środków ochrony osobistej – zasłanianie ust i nosa przez uczniów (nie dotyczy uczniów, którym znacznie utrudnia to funkcjonowanie), zarówno w czasie trwania zajęć dydaktycznych jak i podczas przerw międzylekcyjnych. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest wyposażenie uczniów w środki ochrony ust i nosa.

Pracownicy placówki mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej – zasłaniania ust i nosa, kontakty interpersonalne pomiędzy pracownikami mogą mieć miejsce wyłącznie w przypadkach koniecznych, dotyczących spraw zawodowych

Z uwagi na konieczność dokonania oceny pracy uczniów, analizy poziomu ich wiedzy i umiejętności nabytych w okresie nauczania prowadzonego w formie zdalnej, proszę uczniów oraz Państwa rodziców/opiekunów prawnych o dostarczenie zeszytów przedmiotowych, kart pracy i innych materiałów dydaktycznych oraz wytworów pracy własnej do nauczycieli poszczególnych przedmiotów kształcenia. Wszystkie wymienione materiały dydaktyczne proszę dostarczyć w czasie nauki realizowanej w formie bezpośredniej.

W okresie 18 – 29 styczeń 2021 roku r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i rewalidacyjne w wymienionych powyżej oddziałach klasowych w różnych typach szkół realizowane będą w formie bezpośredniej jak i w formie nauczania na odległość zgodnie z Tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych oraz Ramowym planem dnia w przedszkolu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu w roku szkolny 2020/2021 z dnia 26 października 2020 r.

W ramach nauczania bezpośredniego zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i rewalidacyjne realizowane będą wyłącznie w pomieszczeniach dydaktycznych i salach rewalidacyjnych wyznaczonych przez dyrekcję placówki.

Nauczanie na odległość realizowane będzie z wykorzystaniem platformy edukacyjnej oraz wszelkich możliwych metod komunikacji na odległość, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493 z późn. zm.) oraz Organizacji kształcenia zdalnego – kształcenia na odległość w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu w roku szkolnym 2020/2021 z dnia 01.09.2020 r., zgodnie z Tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych oraz Ramowym planem dnia w przedszkolu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu w roku szkolny 2020/2021 z dnia 26 października 2020 r.

Wojciech Głąb

dyr. OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla klas I-III szkół podstawowych z dnia 11.01.2021 r. – kliknij aby otworzyć

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu z dnia 14.01.2021 r.- kliknij aby otworzyć

 

Jarosław, 18.01.2021 r.

Zarządzenie Nr 12/2020/2021 Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu w sprawie organizacji pracy szkół funkcjonujących w OSW im. Jana Pawła II ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 1a ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020. 1389 z późn. zm) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

 • 1.
 1. W okresie od dnia 18 stycznia 2021 roku do dnia 29 stycznia 2021 roku ustala się następującą organizację pracy poszczególnych typów szkół: Szkoły Podstawowej nr 8, Branżowej Szkoły I Stopnia, Szkoły Przysposabiającej do Pracy, wchodzących w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu:
 • 18 – 22 styczeń 2021 r.
  • nauczanie bezpośrednie w siedzibie placówki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • nauczanie bezpośrednie w siedzibie placówki dla klas I-III szkoły branżowej I stopnia,
  • nauczanie zdalne dla klas IV-VIII szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz znacznym
  • nauczanie zdalne dla klas I-III szkoły przysposabiającej do pracy, 
 • 25 – 29 styczeń 2021 r.
  • nauczanie bezpośrednie w siedzibie placówki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz znacznym,
  • nauczanie bezpośrednie w siedzibie placówki dla klas I-III szkoły przysposabiającej do pracy, 
  • nauczanie zdalne dla klas IV-VIII szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • nauczanie zdalne dla klas I-III szkoły branżowej I stopnia (zajęcia praktycznej nauki zawodu realizowane bezpośrednio w placówce).
 1. W okresie organizacji pracy szkół wchodzących w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu, o którym mowa w ust. 1, zadania dydaktyczno-wychowawcze i rewalidacyjne w wymienionych powyżej oddziałach klasowych i typach szkół funkcjonujących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu realizowane będą w formie bezpośredniej jak i w formie nauczania na odległość zgodnie z Tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych oraz Ramowym planem dnia w przedszkolu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu w roku szkolny 2020/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.

W ramach nauczania bezpośredniego zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i rewalidacyjne realizowane będą wyłącznie w pomieszczeniach dydaktycznych i salach rewalidacyjnych wyznaczonych przez dyrekcję placówki. Nauczanie na odległość realizowane będzie z wykorzystaniem platformy edukacyjnej oraz wszelkich możliwych metod komunikacji na odległość, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493 z późn. zm.) oraz Organizacji kształcenia zdalnego – kształcenia na odległość w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu w roku szkolnym 2020/2021 z dnia 01.09.2020 r., zgodnie z Tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych oraz Ramowym planem dnia w przedszkolu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu w roku szkolny 2020/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.

 • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu na rok szkolny 2020/2021 oraz na stronie internetowej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki – 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II nr 30.

 • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r.

                                                                                        Wojciech Głąb

                                                                dyr. OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Mozesz udostepnic informacje: