Międzynarodowy Projekt  Edukacyjny „ Z kulturą mi do twarzy”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „ Z kulturą mi do twarzy”

Międzynarodowy Projekt  Edukacyjny „ Z kulturą mi do twarzy”

W bieżącym roku szkolnym klasa I b Szkoły Przysposabiającej do Pracy bierze udział w Międzynarodowym Projekcie  Edukacyjnym „ Z kulturą mi do twarzy” 2022/2023 (edycja III), którego koordynatorem jest wychowawca klasy pani Maria Dusiłło.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 / 2023 – kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno, wspomaganie wychowawczej roli rodziny, sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy oraz wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie.

Cele Projektu:

  • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
  • Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
  • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
  • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „ Z kulturą mi do twarzy”

Mozesz udostepnic informacje: