OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. JANA PAWŁA II W JAROSŁAWIU to jedyna na terenie Powiatu Jarosławskiego publiczna, specjalistyczna, placówka edukacyjna, w której kształci i wychowuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Głównym celem placówki jest wszechstronne wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym z poczuciem niezależności i wpływu na własne losy, na miarę ich indywidualnych predyspozycji i możliwości.

Struktura szkół funkcjonujących w placówce pozwala na kontynuowanie przez ucznia nauki na kolejnych poziomach kształcenia, co pozytywnie wpływa na zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa i stabilizacji oraz dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży. Na każdym poziomie kształcenia praca z uczniem opiera się na Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym.

W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy dzieci i młodzież do następujących form kształcenia i szkół:

Oferta edukacyjna Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu skierowana jest również do uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera. Ścieżka kształcenia dla tych uczniów jest dobierana indywidualnie, z uwzględnieniem ich poziomu funkcjonowania i oczekiwań edukacyjnych.

W każdym typie szkoły, praca nauczycieli i wychowawców, wspierana jest przez terapeutów i specjalistów, którzy otaczają dzieci i młodzież indywidualnym wsparciem psychologicznym i pedagogicznym oraz  prowadzą specjalistyczne zajęcia terapeutyczne między innymi z zakresu Integracji Sensorycznej, Stymulacji Polisensorycznej, EEG Biofeedback, Metody Psycholingwistycznej Tomatis, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, fizjoterapii, dogoterapii, arteterapii, zajęć rozwijających umiejętności społeczne i komunikacyjne.

Podczas nauki szkolnej uczniowie wszystkich typów szkół mają możliwość mieszkania w INTERNACIE. W ciepłej i rodzinnej atmosferze internatu wychowankowie wdrażani są do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, działania w zespole rówieśników, rozwijania poczucia odpowiedzialności oraz właściwej organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań oraz ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych.

Podczas pobytu w internacie wychowanek ma możliwość udziału w różnych formach integracji ze środowiskiem lokalnym, udziału w działalności kulturalnej i rozrywkowej  miasta i powiatu jarosławskiego oraz różnych formach turystyki.

Dla wychowanków pochodzących z rodzin o niskich dochodach, pobyt w internacie jest całkowicie bezpłatny.

Wszyscy uczniowie Ośrodka mogą korzystać z opieki w ŚWIETLICY SZKOLNEJ oraz ze smacznych, odpowiednio zbilansowanych posiłków przygotowywanych we własnej kuchni.