PROJEKT „PRZEDSZKOLAKI GOTOWE NA START” Ogłoszenie naborze uzupełniającym do udziału w wycieczce „Zielone Przedszkole”

LOGO projektu na nagłówek - kolor

Jarosław, 22.05.2017 r.

PROJEKT „PRZEDSZKOLAKI GOTOWE NA START”

Ogłoszenie naborze uzupełniającym do udziału w wycieczce „Zielone Przedszkole” dzieci i rodziców/ opiekunów prawnych.

Zapraszamy dzieci z Przedszkola Nr 14 Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych do udziału w działaniach realizowanych w ramach projektu, pn. „Przedszkolaki gotowe na start”, realizowanego przez Powiat Jarosławski/ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu w latach 2016 – 2017, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej:

Formy wsparcia dla dziecka i jego 1 rodzica/ opiekuna prawnego:

  • wyjazd na wycieczkę „Zielone Przedszkole”.

Regulamin rekrutacji i Formularz zgłoszeniowy do projektu „Przedszkolaki gotowe na start” dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka http://sosw.jaroslaw.pl/ i u Koordynatora Projektu pani Justyny Radomskiej.

Wypełnione formularze wraz z dokumentami dodatkowymi należy składać do Koordynatora Projektu do dnia 26 maja 2017 r.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na tablicy informacyjnej w terminie do dnia 30 maja 2017 r.

Termin podpisania Umowy Uczestnictwa oraz rozpoczęcia formy wsparcia zostanie podany zakwalifikowanym uczestnikom.

  1. Załącznik 1a-Wzór formularz zgłoszeniowy dziecko
  2. Załącznik 1b-Wzór formularz zgłoszeniowy rodzic
  3. Załącznik 2a-Wzór deklaracji udziału dziecka w projekcie
  4. Załącznik 2b – Wzór deklaracji udziału rodzica w projekcie
  5. Załącznik nr 3-Wzór oświadczenia rodziców opiekunów prawnych projektu o wyrażeniu zgody
  6. Załącznik nr 4-Wzór zgody na publikację wizerunku dziecka i rodzica
Mozesz udostepnic informacje: