Przedszkolaki gotowe na start – nabór uczestników do projektu

LOGO projektu na stopkę

Projekt „Przedszkolaki gotowe na start” – nabór uczestników do projektu

Jarosław, 17.10.2016 r.

Ogłoszenie o naborze dzieci i rodziców/ opiekunów prawnych

Zapraszamy dzieci z Przedszkola Nr 14 Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych do udziału w działaniach realizowanych w ramach projektu, pn. „Przedszkolaki gotowe na start”, realizowanego przez Powiat Jarosławski/ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu w latach 2016 – 2017, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej:

Formy wsparcia dla dziecka:

 • zajęcia aktywizujące – rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
 • zajęcia ruchowo – muzyczno – artystyczne,
 • zajęcia dodatkowe z zakresu rehabilitacji ruchowej – zajęcia na basenie,
 • zajęcia z hipoterapii,
 • zajęcia dodatkowe z zakresu fizjoterapii.

Formy wsparcia dla dziecka i jego 1 rodzica/ opiekuna prawnego:

 • wyjazd na wycieczkę „Zielone Przedszkole”.

Regulamin rekrutacji i Formularz zgłoszeniowy do projektu „Przedszkolaki gotowe na start” dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka http://sosw.jaroslaw.pl/ i u Koordynatora Projektu pani Justyny Radomskiej.

Wypełnione formularze wraz z dokumentami dodatkowymi, tj. zaświadczeniem lekarskim o potrzebie rehabilitacji dziecka należy składać do Koordynatora Projektu do dnia 19 października 2016 r.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na tablicy informacyjnej w terminie do dnia 21 października 2016r.

Termin podpisania Umowy Uczestnictwa oraz rozpoczęcia zajęć zostanie podany zakwalifikowanym uczestnikom.

REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji w ramach projektu pn. „Przedszkolaki gotowe na start”, realizowanego przez Powiat Jarosławski/Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu w latach 2016 – 2017, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

 

1

Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o

1) „biurze projektu” – należy przez to rozumieć siedzibę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu, ulica Jana Pawła II nr 30, 37 – 500 Jarosław. Punktem przyjmowania zgłoszeń jest Sekretariat Ośrodka.

2) „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do wszystkich grup wsparcia, w skład którego wejdą:

 • Przewodniczący komisji – Justyna Radomska,
 • Członek komisji –. Wojciech Głąb,
 • Członek komisji – Aneta Mrazek.

3) okresie realizacji projektu – należy przez to rozumieć okres od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.;

4) „Projekcie” oznacza to Projekt pn. „Przedszkolaki gotowe na start”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, którego Partnerem jest Powiat Jarosławski – organ prowadzący Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

5) „realizatorze” – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

6) Uczestnik/uczestniczka Projektu – dziecko uczęszczające do Przedszkola Nr 14 Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu, które po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zwane beneficjentem ostatecznym.

7) Rodzic- rodzic lub opiekun prawny beneficjenta ostatecznego ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka, kandydata do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym Regulaminie.

 

2

Zakres wsparcia

 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadania realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.
 2. Działanie skierowane jest do dzieci z Przedszkola Nr 14 Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych.
 3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
 • zajęcia aktywizujące – rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
 • zajęcia ruchowo – muzyczno – artystyczne,
 • zajęcia dodatkowe z zakresu rehabilitacji ruchowej – zajęcia na basenie,
 • zajęcia z hipoterapii,
 • zajęcia dodatkowe z zakresu fizjoterapii,
 • wyjazd na wycieczkę „Zielone Przedszkole”.
 1. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 4 określi harmonogram. Harmonogram umieszczony będzie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu.

3

Uczestniczki i uczestnicy projektu

 1. W projekcie uczestniczyć mogą dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 14 Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu prowadzonego przez Powiat Jarosławski, których rodzice lub opiekunowie prawni złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
 2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrani na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych- załącznik nr 1 a i załącznik nr 1 b.
 3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach jest uzależniona od charakteru zajęć:
 • zajęcia aktywizujące – rozwijające zainteresowania otaczającym światem – liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi do 5 osób,
 • zajęcia ruchowo – muzyczno – artystyczne – liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi do 5 osób,
 • zajęcia dodatkowe z zakresu rehabilitacji ruchowej – zajęcia na basenie – liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi do 5 osób,
 • zajęcia dodatkowe z zakresu rehabilitacji ruchowej – liczba uczestników/uczestniczek wynosi 10 osób,
 • zajęcia z hipoterapii – liczba uczestników/uczestniczek jednej grupy wynosi 5 osób,
 • wyjazd na wycieczkę „Zielone Przedszkole” – liczba uczestników/ uczestniczek wynosi 10 osób, liczba rodziców/opiekunów prawnych wynosi 10 osób.
 1. Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz wymogów określonych w ust.1, oraz następującymi preferencjami dla poszczególnych działań:
 1. zajęcia aktywizujące – rozwijające zainteresowania otaczającym światem
 • dzieci o najniższych dochodach miesięcznych netto na osobę w rodzinie (za rok kalendarzowy poprzedzający Rekrutację według oświadczenia) – waga punktowa: dochody poniżej minimum socjalnego: 2, dochody powyżej minimum socjalnego: 1;
 • stopień niepełnosprawności określany na podstawie Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub o potrzebie kształcenia specjalnego – waga punktowa: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym: 3, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym: 4, autyzm: 5, niepełnosprawność sprzężona: 5;
 1. zajęcia ruchowo – muzyczno – artystyczne
 • dzieci o najniższych dochodach miesięcznych netto na osobę w rodzinie (za rok kalendarzowy poprzedzający Rekrutację według oświadczenia) – waga punktowa: 2;
 • stopień niepełnosprawności określany na podstawie Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub o potrzebie kształcenia specjalnego – waga punktowa: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym: 3, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym: 4, autyzm: 5, niepełnosprawność sprzężona: 5;

      2. zajęcia dodatkowe z zakresu rehabilitacji ruchowej – zajęcia na basenie

 • dzieci o najniższych dochodach miesięcznych netto na osobę w rodzinie (za rok kalendarzowy poprzedzający Rekrutację według oświadczenia) – waga punktowa: dochody poniżej minimum socjalnego: 2, dochody powyżej minimum socjalnego: 1;
 • stopień niepełnosprawności określany na podstawie Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub o potrzebie kształcenia specjalnego – waga punktowa: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym: 3, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym: 4, autyzm: 5, niepełnosprawność sprzężona: 5;
 • zaświadczenie o potrzebie rehabilitacji – waga punktowa: 3

      3. zajęcia dodatkowe z zakresu rehabilitacji ruchowej

 • dzieci o najniższych dochodach miesięcznych netto na osobę w rodzinie (za rok kalendarzowy poprzedzający Rekrutację według oświadczenia) – waga punktowa: dochody poniżej minimum socjalnego: 2, dochody powyżej minimum socjalnego: 1;
 • stopień niepełnosprawności określany na podstawie Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub o potrzebie kształcenia specjalnego – waga punktowa: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym: 3, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym: 4, autyzm: 5, niepełnosprawność sprzężona: 5;
 • zaświadczenie o potrzebie rehabilitacji – waga punktowa: 3

      4. zajęcia z hipoterapii

 • dzieci o najniższych dochodach miesięcznych netto na osobę w rodzinie (za rok kalendarzowy poprzedzający Rekrutację według oświadczenia) – waga punktowa: dochody poniżej minimum socjalnego: 2, dochody powyżej minimum socjalnego: 1;
 • stopień niepełnosprawności określany na podstawie Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub o potrzebie kształcenia specjalnego – waga punktowa: upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym: 3, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym: 4, autyzm: 5, niepełnosprawność sprzężona: 5;
 • zaświadczenie o potrzebie rehabilitacji – waga punktowa: 3

      5. wyjazd na wycieczkę „Zielone Przedszkole”

 • dzieci o najniższych dochodach miesięcznych netto na osobę w rodzinie (za rok kalendarzowy poprzedzający Rekrutację według oświadczenia) – waga punktowa: dochody poniżej minimum socjalnego: 2, dochody powyżej minimum socjalnego: 1;
 • stopień niepełnosprawności określany na podstawie Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka lub o potrzebie kształcenia specjalnego – waga punktowa upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym: 3, upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym: 4, autyzm: 5, niepełnosprawność sprzężona: 5;
 • rodzice i opiekunowie prawni uczniów/ uczennic biorących udział w działaniach projektowych.
 1. Uczennice i uczniowie mają prawo do udziału w więcej niż jednym rodzaju zajęć.
 2. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika/ uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany/-na kolejny/-na w rankingu uczeń/ uczennica z listy rezerwowej.
 3. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej rozstrzygają:
 • termin złożenia formularza zgłoszeniowego[1]
 • termin przyjęcia do Przedszkola Nr 14 Specjalnego

 

4

Proces rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
 2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie od 17 do 19 października 2016 r.
 3. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego, o ile nie uniemożliwia tego charakter zajęć.
 4. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, na stronie internetowej szkoły, przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas.
 5. Rodzice dzieci ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularze zgłoszeniowe (wzór załącznik nr 1a i 1b do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w formularzu, do koordynatora z ramienia szkoły (w biurze projektu) w terminie do dnia 19 października 2016 r.
 6. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat/ kandydatka może zostać wezwany bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie brakóww dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
 7. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane.
 8. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za rekrutację.
 9. O zakwalifikowaniu dzieci do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu.
 10. Komisja Rekrutacyjna w terminie do 21 października 2016 r. podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu dzieci spełniających wymogi formalne.

Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie Komisja, za pośrednictwem koordynatorki /koordynatora powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych dzieci o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie.

 1. Dziecko zakwalifikowane do udziału w projekcie może zostać skreślone z listy uczestników w przypadku:

– nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć,

– samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki,

Jednocześnie w ww. przypadkach Partner zastrzega sobie możliwość dochodzenia od rodziców/ opiekunów prawnych kosztów uczestnictwa dziecka w Projekcie.

 1. Udział danego dziecka w Projekcie może ustać również w przypadku:

– skreślenia z listy uczniów przedszkola,

– przyczyn losowych (np. długotrwała choroba).

 1. Skreślenia dziecka z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 11 lub ustępie 12 dokonuje koordynator wpisując równocześnie na listę uczestniczek i uczestników
  (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji zajęć/ kursu) osobę
  z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.
 2. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy rodzic/opiekun prawny dziecka podpisuje:
 • umowę uczestnictwa dziecka w projekcie
 • umowę uczestnictwa rodzica w projekcie
 • deklarację udziału dziecka w projekcie – załącznik nr 2 a;
 • deklarację udziału rodzica/ opiekuna prawnego w projekcie – załącznik nr 2 b
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodzica/ opiekuna prawnego – załącznik nr 3;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku dziecka i rodzica/ opiekuna prawnego – załącznik nr 4,
 1. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są na stronie internetowej i w sekretariacie Ośrodka.
 1. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu i w biurze projektu.

 

5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 17.10.2016 r.
 2. Rodzic/opiekun prawny uczestniczki/ uczestnika projektu ma obowiązek wypełnić ankiety ewaluacyjne i uczestnictwa w zajęciach w wyznaczonych terminach.
 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora projektu.

Załączniki:

 1. Załącznik 1a-Wzór formularz zgłoszeniowy dziecko
 2. Załącznik 1b-Wzór formularz zgłoszeniowy rodzic
 3. Załącznik 2a-Wzór deklaracji udział udziecka w projekcie
 4. Załącznik 2b – Wzór deklaracji udziału rodzica w projekcie
 5. Załącznik nr 3-Wzór oświadczenia rodziców opiekunów prawnych projektu o wyrażeniu zgody
 6. Załącznik nr 4-Wzór zgody na publikację wizerunku dziecka i rodzica

Wojciech Głąb

dyr. SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu

[1] Przy założeniu, że nabór prowadzony będzie co najmniej przez 3 dni*.

logo Przedszkolaki Gotowe na Start2

Mozesz udostepnic informacje: