Zapraszamy do udziału w Przeglądzie Niebieskie Motyle 2019

Plakat

Zapraszamy do udziału w przeglądzie Niebieskie Motyle 2019

Zapraszamy do udziału w IV Regionalnym Przeglądzie Twórczości dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Finałowa Gala: dnia 03 kwiecień 2019 r. o godz. 9.00.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin Przeglądu Niebieskie Motyle 2019

Formularz zgłoszeniowy – konkurs plastyczny

Oświadczenia – konkurs plastyczny

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- konkurs plastyczny

Plakat

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

IV REGIONALNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁEM ASPERGERA

,,NIEBIESKIE MOTYLE 2019”

 

Organizatorzy:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im Jana Pawła II w Jarosławiu

1.Cele konkursu:

  • Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz  zespołem Aspergera,
  •  popularyzacja twórczości plastycznej dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera,
  •  kształtowanie poczucia własnej wartości i promowanie dzieci utalentowanych,
  •  propagowanie twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz  zespołem Aspergera
  • podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu dziecięcego
  • udzielanie informacji oraz wsparcia w ramach Punktu Konsultacyjnego. Podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu dziecięcego. Punkt będzie obsługiwany przez specjalistów (psychologa, logopedę, pedagoga) oraz rodziców dzieci z autyzmem działających w ramach GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z AUTYZMEM
 1. Ogólna informacja o konkursie:
 • Konkurs jest adresowany do uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera i przebiegać będzie w trzech kategoriach:

 Kategoria I – Przedszkola

 Kategoria II – Szkoła Podstawowa

 Kategoria III- Szkoły Branżowe i Szkoły Przysposabiające do Pracy

 • Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną na formacie A-3.

         Temat IV edycji konkursu : ,,Nałogi donikąd drogi”

3.Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów terapeutycznych, szkół branżowych i szkół przysposabiających do pracy.
 2. Każda Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie plastycznym dowolną ilość uczestników.
 3. Każdy uczestnik wykonuje jedną, indywidualną pracę plastyczną dotyczącą określonego tematu. (unikać należy prac ze szkła oraz na podkładzie innym niż papier).
 4. Prace należy wykonać dowolną techniką w formacie A-3.
 5. Prac prosimy nie oprawiać w passe – partout
 6. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą plastyczną (wzór stanowi załącznik
  do Regulaminu nr 1 ) na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody – przez Uczestników
  i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestnika dla potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej.
 7. Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie wg wzoru (tabelka) – literami drukowanymi:
 • imię i nazwisko autora pracy
 • wiek, klasa
 • nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu

Prosimy o przyklejenie tabelki z danymi na odwrocie pracy oraz o umieszczenie z przodu pracy w prawym dolnym rogu karteczki zawierającej imię i nazwiska ucznia oraz klasę, do której uczęszcza i typ szkoły czcionką: Times New Roman 12.

 1. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
 2. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.
 3. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu przesłanym przez Organizatorów.

4. Nagrody i wyróżnienia:

 1. Jury, powołane przez Organizatorów, wybierze najlepsze prace, za które przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
 2. Osoby nagrodzone zostaną telefonicznie powiadomione o wygranej.
 3. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas wystawy prac oraz Gali rozdania nagród w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu – 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 30; dnia 03.04.2019r. o godz. 9.00.

Nieodebrane nagrody nie będą wysyłane i przechodzą na własność Organizatorów.

Bezpośrednio po wręczeniu nagród rozpocznie się dyżur Punku konsultacyjnego oraz liczne atrakcje dla uczestników.

5. Terminy:

 1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 22.03.2019 r.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.

6. Adresy:

 1. Zgłoszenia i prace konkursowe prosimy wysyłać na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Jana Pawła II w Jarosławiu
37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 30

z dopiskiem ,, NIEBIESKIE MOTYLE”  IV REGIONALNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU I ZESPOŁEM ASPERGERA

 1. Wszelkie uwagi, pytania prosimy kierować pod niżej wymienione adresy kontaktowe:
  Joanna Ciąpała telefon  669-870-678  asiaciapala@interia.pl,
  Jadwiga Machaj  telefon 601-971-586  jadwiga.machaj@wp.pl

Na stronie internetowej Ośrodka: sosw@jaroslaw.pl znajdą Państwo regulamin konkursu gotowy do wydrukowania.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Z poważaniem

Organizatorzy

 

Mozesz udostepnic informacje: