Zarządzenie Nr 07/2021/2022  Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Jarosław, 02.12.2021 r.                          

Zarządzenie Nr 07/2021/2022 Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych i klasowych w szkołach funkcjonujących w OSW im. Jana Pawła II ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a–2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1604) oraz treści rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.982), po uzyskaniu pozytywnej opinii Organu Prowadzącego – Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu w dniu 02.12.2021 roku,

zarządzam, co następuje:

 • 1.
 1. Zawiesza się na czas oznaczony od dnia 02 grudnia do dnia 06 grudnia 2021 prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oddziałach przedszkolnych I i III Przedszkola nr 14 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu,
 2. Zawiesza się na czas oznaczony od dnia 02 grudnia do dnia 09 grudnia 2021 prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących oddziałach klasowych:
  1. oddział klasowy 7aup Szkoły Podstawowej nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu,
  2. oddział klasowy 3aBs Szkoły Branżowej I Stopnia w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu,
  3. oddział klasowy 1bPr Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu.
 3. Informuje się, że uczniowie zaszczepieni przeciwko wirusowi COVID-19, którzy nie otrzymali decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu o objęciu kwarantanną, realizują nauczanie w formie stacjonarnej.
 4. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1 i 2, zadania dydaktyczno-wychowawcze i rewalidacyjne w wymienionych powyżej oddziałach klasowych i typach szkół funkcjonujących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.493 z późn. zm.) oraz Organizacji kształcenia zdalnego – kształcenia na odległość w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im Jana Pawła II w Jarosławiu w roku szkolnym 2021/2022 obowiązującego od dnia 01.09.2021 r.
 5. Dokumentację przebiegu nauczania prowadzi się zgodnie z obowiązującym Regulaminem funkcjonowania dziennika elektronicznego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu, dopisując przy temacie lekcji, zajęć dydaktycznych i innych zajęć realizowanych z dziećmi i młodzieżą „Nauczanie zdalne”.
 • 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu na rok szkolny 2021/2022 oraz na stronie internetowej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki – 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II nr 30.

 • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojciech Głąb

dyr. OSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Mozesz udostepnic informacje: