Jarosław, 06.03.2024 rok

Deklaracja dostępności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.sosw.jaroslaw.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.1440 z późn.zm.) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Data publikacji strony internetowej: 26.11.2014 r.

Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2021 – wprowadzono zmiany w układzie i strukturze stron. Strona aktualizowana na bieżąco, systematycznie wprowadzane są nowe informacje dotyczące organizacji pracy placówki.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W dniu 06.03.2024 roku dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony  internetowej http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona podmiotowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu – www.sosw.jaroslaw.pl – spełnia wymagania w 100,00 %.

Oświadczenie sporządzono dnia 07.03.2023 r.

Strona internetowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony internetowej http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona podmiotowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu – www.sosw.jaroslaw.pl – spełnia wymagania w 100,00 %, co oznacza, że strona nie stwarza znaczących problemów z dostępnością treści.

Wyłączenia:

– filmy i materiały opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

– zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, 

– niektóre dokumenty nietekstowe (fotografie, grafiki, rysunki) nie posiadają tekstu alternatywnego,

– nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

– strona zawiera linki do nagrań audio/video, zamieszczonych na platformie youtube, dla nagrań brak napisów rozszerzonych oraz alternatywy w postaci tekstu,

– strona zawiera materiały w postaci skanów dokumentów – w formie plików pdf lub graficznych, przekazanych do publikacji przez podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa. Treści te nie zostały wytworzone ani nabyte przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

– strona zawiera materiały w postaci skanów dokumentów  – w formie plików pdf lub graficznych,   wytworzonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu, opublikowanych na podstawie przepisów prawa.

Ułatwienia na stronie (użytkownik strony ma możliwość):

– automatyczne czytanie przez lektora łączy, po najechaniu kursorem myszki,

– czytanie tekstów po wybraniu opcji lektora,

– powiększania liter na większe,

– pomniejszania liter na mniejsze,

– wybrania ustalonego jednolitego formatu czcionki,

– używania klawiatury i skrótów klawiaturowych zamiast  korzystania z myszki komputerowej,

– zmianę kontrastu strony, wg własnych preferencji – predefiniowane osiem barw,

– wprowadzenie skali szarości,

– wprowadzenie negatywu – odwrócenia kolorów,

– dodatkowe podkreślanie i podświetlanie łączy,

– wyłączenia animacji.

  • Informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny, od dnia 01 września 2020 r. bez wyrównywania tekstów do marginesów, z wykorzystaniem czcionki bezszeryfowej Tahoma.
  • Serwis został zbudowany w oparciu o „Responsive Web Design” (RWD). Oznacza to, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach mobilnych takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.
  • Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Odnośniki  i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony zostały umieszczone łącza– skróty (ujęte w formie menu) prowadzące do: strony głównej, aktualności, informacji o formach edukacji w placówce oraz  modyfikowanych wg. bieżących potrzeb dwóch linków dodatkowych.
  • Linki główne zawierają elementy podmenu kierujące do dalszej zawartości strony internetowej.
  • Menu boczne zawiera łącza – skróty (ujęte w formie linków) do ostatnich 5 zamieszczonych artykułów – wpisów oraz  informacji o dużej istotności.
  • Na stopce każdej strony zostały umieszczone łącza – skróty (ujęte w formie przycisków) prowadzące do polityki ochrony danych osobowych, polityki prywatności , deklaracji dostępności oraz mapy strony.
  • Strona obsługuje wszystkie funkcjonalności dostępne w systemie operacyjnym Windows oraz w większości popularnych przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu, adres poczty elektronicznej : soswjaroslaw@gmail.com, adres e-doręczeń AE:PL-56900-71457-TCBJS-30. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 16 6212431. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba składająca wniosek zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, przedstawienia kserokopii dokumentu, wysłania dokumentu w formie papierowej, itp. Żądania udostępnienia cyfrowego, zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy należy kierować drogą pocztową, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail soswjaroslaw@gmail.com, adres e-doręczeń AE:PL-56900-71457-TCBJS-30.
Adres korespondencyjny: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II  w Jarosławiu, ul. imienia Jana Pawła II 30, 37-500 Jarosław.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony podmiotowej  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skarga rozpatrywana jest przez podmiot, który odmówił zapewnienia dostępności cyfrowej w terminie miesiąca od jej otrzymania. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

INFOLINIA 800 676 676 – poniedziałek: 10.00-18.00, wtorek – piątek: 8.00-16.00

 

DANE TELEADRESOWE

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu

ul. imienia Jana Pawła II 30,

37-500 Jarosław,

telefon: 166212431

e-mail:soswjaroslaw@gmail.com

Adres strony ePUAP: http://epuap.gov.pl.

Nazwa skrzynki ePUAP: /SOSWJaroslaw/SkrytkaESP

Adres e-doręczeń AE:PL-56900-71457-TCBJS-30

 

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu:

ul. imienia Jana Pawła II nr 30

37-500 Jarosław

Placówka zlokalizowana jest przy ulicy Jana Pawła II nr 30 w Jarosławiu, na jej terenie znajdują się trzy budynki przeznaczone na działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Na terenie placówki wyznaczono i oznakowano dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia do budynków znajdują się na terenie posesji i terenu znajdującego się w trwałym zarządzie i użytkowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Budynek główny spełnia następujące wymogi dostępności architektonicznej, informacyjnej i komunikacyjnej:

– przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych,

– w budynku zainstalowano windę,

– zapewniono wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich poprzez usytuowanie rampy podjazdowej przy wejściach,

– na parterze oraz każdej kondygnacji budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych z działającym systemem przywoławczym,

–  w budynku oznaczono drogi ewakuacyjne, prowadzone są regularne szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek szkolny spełnia następujące wymogi dostępności architektonicznej, informacyjnej i komunikacyjnej:

– przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych,

– w budynku zainstalowano windę,

– zapewniono wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich poprzez usytuowanie rampy podjazdowej przy wejściu,

– w holu głównym budynku umieszczono tablicę informacyjną dotyczące rozkładu pomieszczeń w budynku,

– na parterze oraz każdej kondygnacji budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych z działającym systemem przywoławczym,

–  w budynku oznaczono drogi ewakuacyjne, prowadzone są regularne szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek hali sportowej spełnia następujące wymogi dostępności architektonicznej, informacyjnej i komunikacyjnej:

– zapewniono wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich poprzez brak schodów przy wejściach do budynku,

– dla osób z dysfunkcjami ruchu, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze, w tym płyta sportowa obiektu,

– na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych z działającym systemem przywoławczym,

–  w budynku oznaczono drogi ewakuacyjne, prowadzone są regularne szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W żadnym z trzech budynków znajdujących się w zarządzie trwałym i użytkowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu nie znajdują się pętle indukcyjne, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Placówka nie dysponuje tłumaczem języka migowego. W przypadku zgłoszenia potrzeby komunikowania się za pomocą języka migowego zostaną podjęte działania mające na celu umożliwienie komunikacji za pomocą tego języka.