Klauzula informacyjna dla Klientów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II  w Jarosławiu – RODO

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu z siedzibą: 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 30, tel.: 16 621-24-31,
email:
soswjaroslaw@gmail.com

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu panią Iwoną Stasiło możliwy jest pod numerem tel. 16 621-24-31 lub adresem email: soswjaroslaw@gmail.com oraz iwonastasilo@soswjaroslaw.onmicrosoft.com.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu określonych przepisami prawa. Podstawa przetwarzania Państwa danych wynika w szczególności z Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 3. Odbiorcami Państwa danych mogą być upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa.
 4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w ustawie z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Posiadają Państwo prawo do:
  1. Dostępu do danych jej dotyczących,
  2. Żądania ich sprostowania,
  3. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne w  zależności od sfery w której przetwarzane są dane osobowe podanie danych jest wymogiem ustawowym/ umownym/ warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani będziecie Państwo przez Administratora danych  osobowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu.  

 

Wojciech Głąb

dyr. SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Załączniki do pobrania: Klauzula informacyjna dla Klientów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II  w Jarosławiu – RODO – plik w formacie PDF (wielkość pliku 212 KB)