unia-cku

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Czysta energia
Numer i nazwa Działania: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE

Nr projektu: RPPK.03.02.00-18-0027/16
Okres realizacji projektu: 14. 03. 2017 r. – 30. 11. 2017 r.
Wartość projektu: 11 555 760,68 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 9 694 952,60 zł
Beneficjent: Powiat Jarosławski

Opis i cel projektu:

Zakres projektu obejmuje działania inwestycyjne mające na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jarosławskiego. W ramach realizacji planowane do podniesienia efektywności energetycznej są budynki oświatowo – wychowawcze: Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Praktycznego – budynek warsztatowy, Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – budynek szkoły i internatu.

Zakres działań inwestycyjnych opracowany został na podstawie audytów energetycznych. W ramach dokonanej oceny efektywności podjęte zostaną m.in. następujące działania: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją, wymiana źródeł ciepła c.o. docieplenia stropodachu, dachu. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych modernizacji energetycznej wyniesie 15 569,00 m2. W ramach Odnawialnych źródeł energii w budynkach zastosowane zostaną absorbcyjne pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, oświetlenie LED.